Các đại biểu biểu quyết tại phiên họp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Cuba ở thủ đô La Habana ngày 17/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong phiên toàn thể ngày 18/4, Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VII đã thông qua 5 nghị quyết về 5 báo cáo đã được trình trước Đại hội trong phiên toàn thể đầu tiên và 4 phiên họp nhóm sau đó.

Các báo cáo này bao bồm Báo cáo Trọng tâm của Đại hội; Định nghĩa mô hình kinh tế-xã hội xã hội chủ nghĩa của Cuba; Kế hoạch phát triển tới năm 2030, tầm nhìn, trụ cột và các lĩnh vực chiến lược; Đánh giá việc triển khai Chủ trương được thông qua trong Đại hội Đảng VI và các bước cập nhật các chủ trương này cho 5 năm tới; và Đánh giá thực hiện các mục tiêu công tác đảng xác định từ Hội nghị toàn quốc lần 1 vào tháng 1/2012.

Về Báo cáo Trọng tâm, nghị quyết Đại hội khẳng định văn bản này thể hiện sự kết tục lịch sử tinh thần Cách mạng Cuba và những lời dạy của lãnh tụ Fidel Castro.

Báo cáo đã trình bày khách quan, rõ ràng và trên tinh thần phê bình những công việc đã làm trong 5 năm qua và nhận định những thách thức chính của đất nước, đồng thời truyền tải niềm tin vào quá trình cập nhật con đường tiến tới chủ nghĩa xã hội thịnh vượng và bền vững. Báo cáo đã xác định tư duy lỗi thời là cản trở chính cho quá trình phát triển, dẫn tới tình trạng trì trệ và thiếu niềm tin vào tương lai, cùng những yếu kém khác còn tồn tại.

Trong số những điểm yếu còn tồn tại, báo cáo đã chỉ ra sự thiếu hụt về trình độ, thái độ dễ dãi và kiểm soát thiếu nghiêm túc, cùng hạn chế về tầm nhìn và sáng kiến của nhiều quan chức, cán bộ có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ cập nhật mô hình kinh tế-xã hội.

Nghị quyết của Đại hội VII về Báo cáo Trọng tâm, được thông qua với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối, đề nghị việc áp dụng chính sách được nêu trong báo cáo về chế độ nhiệm kỳ và giới hạn tuổi cho các cơ quan nhà nước và chính phủ, đồng thời chỉ đạo việc nghiên cứu văn kiện chiến lược này trong hàng ngũ đảng viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản và kêu gọi toàn dân cùng thảo luận.

Trong khi đó, Nghị quyết về Định nghĩa Mô hình kinh tế-xã hội xã hội chủ nghĩa nhận xét văn kiện này đã thể hiện một cách tổng hợp những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội Cuba, dựa trên nhân phẩm, bình đẳng và tự do hoàn toàn của con người, và tinh thần củng cố và tiếp nối các nguyên tắc đó đã bao trùm văn kiện này, song song với việc vạch rõ những chuyển biến chính cần có để phù hợp với khoảnh khắc lịch sử.

Nghị quyết yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới tiến hành một cuộc tham vấn toàn dân rộng rãi về văn kiện này, qua các cơ sở Đảng các cấp, Đoàn Thanh niên Cộng sản và các tổ chức quần chúng, trước khi chính thức thông qua.

Về Kế hoạch phát triển Cuba tới năm 2030, Nghị quyết Đại hội khẳng định tầm nhìn được nêu ra chính là điều mà Cuba mong muốn đạt được tại cột mốc này, trong đó, nhấn mạnh tính chất tự chủ, độc lập, xã hội chủ nghĩa, thịnh vượng và bền vững.

Kế hoạch này đã chỉ rõ những cột trụ và các lực lượng chủ chốt trong chiến lược phát triển, những nhiệm vụ cần làm để xây dựng một chính phủ hiệu quả và xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh hội nhập xã hội; tạo ra chuyển biến trong sản xuất và hội nhập quốc tế; phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, sáng tạo; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; thúc đẩy phát triển con người, sự hài hòa và công bằng trong xã hội.

Nghị quyết giao Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa tới tiến hành tham vấn toàn dân, xem xét sửa đổi và thông qua kế hoạch này, đồng thời định hướng chính phủ trong năm 2017 phải hoàn thành Kế hoạch Phát triển quốc gia tới 2030, và sau đó cũng thông qua quá trình tham vấn người dân.

Trong khi đó, Nghị quyết về việc thực hiện 313 chủ trương Cập nhật mô hình kinh tế-xã hội và phương hướng cho 5 năm tới khẳng định đây không phải là một quá trình ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế và tài chính bất lợi hiện tại.

Văn bản này cũng chỉ ra những yếu kém hiện tại trong việc thực hiện chủ trương như trình độ và năng lực hạn chế của cán bộ và lãnh đạo đảm nhận công tác này. Nghị quyết kêu gọi vượt qua những thiếu sót hiện tại trong công tác tuyên truyền, giải thích với quần chúng về các chủ trương này, do đó chưa kêu gọi được sự tham gia tích cực của toàn dân trong việc triển khai các chủ trương.

Nghị quyết quyết định sửa đổi, rút gọn các chủ trương đề ra từ Đại hội VI và bổ sung 50 chủ trương mới, tập hợp thành 274 chủ trương, chia thành 13 chương và đề ra mục tiêu hoàn thành 87,5% các chủ trương trong giai đoạn 2016-2021 (trong giai đoạn 2011-2016, Cuba chỉ hoàn thành 21% các chủ trương của Đại hội VI).

Nghị quyết về văn kiện Đánh giá Mục tiêu Công tác Đảng nhận định văn kiện trên đã đánh giá khái quát, đầy đủ những thành tựu và khó khăn trong việc áp dụng quy định mới về các cơ sở Đảng và nhiệm vụ mới của Đảng, chủ yếu trong việc hỗ trợ và kiểm soát nền kinh tế và hoạt động hành chính công.

Nghị quyết chấp nhận các đề xuất nhằm củng cố công tác Đảng, gồm có tăng cường công tác chính trị-tư tưởng tại các cộng đồng dân cư và chú trọng tới việc làm cho công tác này trở nên hấp dẫn hơn tới tầng lớp thanh niên; đẩy mạnh công tác giáo dục bộ môn lịch sử như nền tảng hình thành các giá trị; quan tâm hơn tới Đoàn Thanh niên Cộng sản và công tác thanh niên và đẩy mạnh đấu tranh chống thoái hóa, diễn biến tiêu cực về chính trị-tư tưởng.

Cùng ngày, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu chọn Ban Chấp hành Trung ương khóa VII. Kết quả bầu chọn sẽ được công bố vào ngày 19/4 (giờ Cuba) và Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ ra mắt trước khi bế mạc Đại hội./.