Ngày 30/1, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 192/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo Chỉ thị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp làn này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2011, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân của cả nước để bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Để đảm bảo cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thể hiện được không khí ngày hội của toàn dân, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Đồng thời, Bộ cũng tuyên truyền nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội… để nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

Thủ tướng giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê hướng dẫn Cục thống kê các địa phương cung cấp số liệu dân số đến hết ngày 31/12/2010 tại từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu BĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có phương án triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về an ninh quốc phòng.

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cuộc bầu cử...

Thủ tướng cũng giao cho một số bộ, ngành triển khai các công việc cụ thể để đảm bảo an toàn bầu cử, đặc biệt trong ngày bầu cử 22/5 tới; xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành cuộc bầu cử…

Thủ tướng yêu cầu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau thời gian tiến hành bầu cử. Các địa phương tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Kế hoạch công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử…; chủ động triển khai kế hoạch thực hiện công tác bầu cử, bảo đảm tiến độ thời gian các bước tiến hành quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, trình tự các bước tiến hành công tác bầu cử… theo đúng quy định.

Đồng thời, các địa phương chuẩn bị các điều kiện về vật chất và kỹ thuật phục vụ bầu cử, giữ gìn an ninh tại các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn và tiết kiệm; xây dựng phương án dự phòng đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn…

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời gửi báo cáo đến Bộ Nội vụ để tổng hợp trình Thủ tướng theo tiến độ triển khai từng giai đoạn của của bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 thành công tốt đẹp./.