Đảng lãnh đạo xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ-Ngụy

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong 10 năm đầu sau Hiệp định Geneva, miền Bắc tiếp tục hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật của CNXH.
(TTXVN/Vietnam+)