Ngày 25/9, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Về phía Hà Nội, cùng dự, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo một số Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã nghe dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra.

Các thành viên Ban Thường vụ Thành ủy và các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo, cho rằng dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đã đánh giá đúng, khách quan tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng của Đảng bộ Hà Nội; dự thảo Báo cáo đã nêu rõ sự triển khai thực hiện nghiêm túc, chủ động, sáng tạo, những kết quả ban đầu quan trọng đã đạt được và những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, những nội dung cần tiếp tục thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy và đại biểu Hà Nội cũng đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nhận định, đánh giá trong dự thảo Báo cáo để phản ánh đầy đủ hơn, chính xác hơn những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng của Đảng bộ Hà Nội thời gian qua.

Lắng nghe ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy và các đại biểu Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các thành viên trong Đoàn kiểm tra cân nhắc tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo trước khi gửi Báo cáo kết quả kiểm tra lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chủ tịch nước cho rằng những kết quả bước đầu đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 thời gian qua có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề để Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng bộ Hà Nội khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã đề ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô./.