Ngày 27/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.”

Theo đó, Đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với các nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; việc thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Nghị quyết tại Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, qua công tác kiểm tra nhằm rà soát, hệ thống lại kết quả đã thực hiện để chuẩn bị tốt các điều kiện tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, sau đợt kiểm tra này, các cấp ủy đảng của tỉnh Tuyên Quang tiếp tục kiểm tra cấp dưới để tháo gỡ ngay những vướng mắc. Đoàn kiểm tra làm việc có chất lượng, hiệu quả, trong quá trình kiểm tra phải tìm ra ưu điểm, cách làm mới, hay, hiệu quả của tỉnh Tuyên Quang để nhân rộng và những hạn chế, vướng mắc từ đó có kế hoạch khắc phục, tháo gỡ. Qua kiểm tra sẽ đúc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn các nghị quyết.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Hồng Thắng đã báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW tại tỉnh.

Theo đó, từ khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã nghiêm túc, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

[Ông Phạm Minh Chính dự lễ phát động thi đua tại tỉnh Tuyên Quang]

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhanh chóng xây dựng và ban hành các văn bản để thực hiện; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tỉnh đã thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết đề ra, có quyết tâm chính trị cao; chủ động ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong điều kiện là tỉnh có nhiều khó khăn, Tuyên Quang đã chủ động, sáng tạo thực hiện một số cách làm hiệu quả trong công tác cán bộ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế như chú trọng tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp; có quan điểm đúng đắn, phù hợp về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Cùng với đó là lựa chọn việc cụ thể để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đến nay, 6/6 cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã bố trí, sắp xếp tổ chức đầu mối bên trong.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã phê duyệt 11 đề án của các huyện, thành phố. Sau khi triển khai các đề án đã giảm 8 đầu mối ở cấp huyện. Tỉnh đã thực hiện xong việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh giảm 357 thôn, tổ dân phố; giảm 1.785 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước.

Đến nay, toàn tỉnh đã bố trí 1.534/1.739 thôn, tổ dân phố thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố. Đến tháng Năm vừa qua, toàn tỉnh Tuyên Quang còn 605 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 11 đơn vị sự nghiệp công lập. Giai đoạn 2015-2019, toàn tỉnh đã giảm 1.290 biên chế…/.

Quang Cường (TTXVN/Vietnam+)