Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc với Ban cán sự đảng Bộ KH-ĐT

Chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, chiều 14/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện đã khảo sát, làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc với Ban cán sự đảng Bộ KH-ĐT ảnh 1Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm viêc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, chiều 14/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn, đã khảo sát, làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình và kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nghe trình bày Báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ, ý kiến trao đổi giữa các thành viên Đoàn Tiểu ban Văn kiện và các ông trong Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Văn Bình đã phát biểu tổng kết buổi làm việc.

Ông Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII theo chức năng của Bộ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội xây dựng và hướng dẫn thi hành pháp luật; ban hành các nghị quyết, báo cáo, quyết định, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội để thể chế hóa, thực hiện đường lối của Đảng; tham mưu xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kế hoạch đầu tư công, công tác thống kê và các nhiệm vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Qua đó, đóng góp tích cực vào duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá chiến lược, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đạt tốc độ tăng trưởng khá, quy mô nền kinh tế tăng lên, chất lượng tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; hội nhập kinh tế được đẩy mạnh; các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường; nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước.

Công tác xây dựng Đảng theo các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương được Ban cán sự đảng, Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ những vấn đề đặt ra, đặc biệt trong bối cảnh tình hình mới.

Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế, tiếp tục thực hiện các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, phân bổ hợp lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị Bộ cần nhất quán và kiên định với mục tiêu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô; chú ý tới gắn kết giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, quản lý tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước và tiếp tục thực hiện có kết quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong lĩnh vực chỉnh đốn, xây dựng Đảng, phấn đấu để đến năm 2020 thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII của Đảng đề ra.

Ông Nguyễn Văn Bình ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, các ý kiến đóng góp sâu sắc, trách nhiệm của Bộ và đề nghị trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, Bộ tiếp tục hoàn thiện báo cáo để cung cấp thêm thông tin báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục