Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh lĩnh vực tài chính cần được đổi mới để thực sự là nền tài chính của kinh tế thị trường nhưng vẫn đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính ảnh 1Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, sáng 13/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của Bộ Tài chính.

Sau khi nghe Báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính, thành viên Đoàn Tiểu ban Văn kiện và các đồng chí trong Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đã trao đổi, thảo luận để làm rõ những vấn đề quan tâm.

Tổng kết buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bộ Tài chính trong sự phát triển của quốc gia; đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011 và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Ban cán sự đảng Bộ đã tổ chức học tập, quán triệt Cương lĩnh năm 2011 và Nghị quyết Đại hội XII trong Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ nghiêm túc, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững những nội dung cơ bản của Cương lĩnh, Nghị quyết để phục vụ cho công tác.

Bộ đã góp phần tích cực vào xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với sự phát triển đa dạng các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; phát triển các thị trường, cơ cấu lại thị trường tài chính; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Bộ Tài chính làm tốt nhiệm vụ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, quản lý ngân sách, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia; đổi mới doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ luật tài chính.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Bình đề nghị Bộ Tài chính làm rõ những vấn đề đặt ra, đặc biệt trong bối cảnh tình hình mới.

[Tiểu ban Văn kiện làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao]

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề, ông Nguyễn Văn Bình nêu rõ, đất nước trong giai đoạn hội nhập sâu đòi hỏi nhu cầu tiếp tục đổi mới, trong đó lĩnh vực tài chính cần được đổi mới để thực sự là nền tài chính của kinh tế thị trường nhưng vẫn đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính ảnh 2Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế cũng như chủ trương của Đảng về phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới phụ thuộc nhiều vào hoạt động của ngành tài chính.

Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Bộ Tài chính cần nghiên cứu phân bổ chi tiêu ngân sách hợp lý hơn theo hướng tăng đầu tư phát triển; khuyến khích các doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ; tái cơ cấu thị trường tài chính trong đó nghiên cứu thực hiện xếp hạng doanh nghiệp để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tạo niềm tin để nhân dân tham gia đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường vốn bên cạnh việc gửi tiền vào hệ thống ngân hàng.

Bộ Tài chính cần tiếp tục hoàn thiện thể chể và coi đây là vấn đề quan trọng, là nhân tố cạnh tranh quyết định giữa các quốc gia trong nền kinh tế thị trường; tiếp tục thực hiện đổi mới, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tiết kiệm ngân sách; thu hút FDI là quan trọng nhưng phải chọn lọc và góp phần phát triển nền kinh tế nội địa, tính độc lập tự chủ của nền kinh tế trong nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương lưu ý cần quan tâm đầu tư nguồn lực phát triển cho văn hóa, coi đây là động lực và nền tảng cho sự phát triển; tiếp tục phát huy các kết quả đạt được và kiên trì theo định hướng đúng đắn trong việc kiểm soát nợ công và quản lý điều hành ngân sách nhà nước; làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, tránh chậm trễ gây lãng phí cho nhà nước và xã hội; kiên định với chủ trương xuyên suốt trong ổn định kinh tế vĩ mô để phát triển ổn định lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Bình ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, các ý kiến đóng góp sâu sắc, trách nhiệm của Bộ và đề nghị trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, Bộ tiếp tục hoàn thiện báo cáo để cung cấp thêm thông tin báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục