Việc khai thác, sử dụng tài nguyên còn lãng phí, kém hiệu quả

Những hạn chế, yếu kém mà Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phải tập trung khắc phục là công tác điều tra cơ bản, lập và thực hiện quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên còn hạn chế.

Phục vụ cho công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chiều 11/5, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi nghe ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; trao đổi của các thành viên trong Đoàn Tiểu ban Văn kiện với các cán bộ trong Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ban Cán sự Đảng Bộ đã tổ chức phổ biến, quán triệt Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XII trong Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ. Qua đó, nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ về Cương lĩnh và Nghị quyết được nâng lên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm tốt công tác tham mưu cho Nhà nước xây dựng, ban hành hệ thống pháp luật, các chiến lược, chương trình, quy hoạch lĩnh vực tài nguyên, môi trường và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Bộ.

Tài nguyên của đất nước được quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả hơn, đã trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước.

[Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Hải Phòng]

Công tác ngăn ngừa, kiểm soát, hạn chế tác động của ô nhiễm môi trường; xử lý khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường đạt được một số kết quả tích cực. Ngành đã có nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai bước đầu đem lại kết quả tốt.

Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện tích cực, nghiêm túc, có kết quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong công tác xây dựng Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng nêu những hạn chế, yếu kém mà Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phải tập trung khắc phục, đó là công tác điều tra cơ bản, lập và thực hiện quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên còn hạn chế; phân bổ, khai thác, sử dụng tài nguyên còn lãng phí, kém hiệu quả. Môi trường còn tiếp tục bị ô nhiễm, suy thoái môi trường chưa được phục hồi. Môi trường sống, tính đa dạng sinh học tiếp tục bị suy giảm; năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai còn yếu, chậm được cải thiện.

Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mới đạt được kết quả bước đầu, cần rút ra những kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tập trung lãnh đạo, tích cực triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045" để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; ghi nhận những kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục