Đối ngoại đa phương Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới

Hoạt động đối ngoại đa phương của Việt Nam đã chuyển mạnh từ “tham gia tích cực” lên “chủ động đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương."
(TTXVN/Vietnam+)