Ngày 21/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết để tăng cường công tác quản lý đầu tư từ ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo đảm các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện đạt yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2012.

Qua kiểm tra, một số đơn vị trên địa bàn thành phố chưa thực hiện nghiêm túc việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chưa phân bổ hết kế hoạch vốn thành phố giao theo quy định. Có đơn vị bố trí kế hoạch vốn còn dàn trải, chưa tập trung bố trí theo thứ tự ưu tiên và bố trí đủ vốn cho các công trình chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2012. Một số dự án được phân bổ vốn không đủ, đúng thủ tục hồ sơ theo quy định, chưa tuân thủ quy định của Thủ tướng Chính Phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan và của thành phố.

Ủy ban Nhân dân thành phố đã quy định cụ thể đối với các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012 và các dự án nhóm B, nhóm C đến hết năm 2012 là hết thời gian thực hiện theo quy định, nhưng hết năm bố trí kế hoạch vốn dưới 50% tổng mức đầu tư của dự án.

Hà Nội cũng sẽ rà soát lại các dự án sử dụng ngân sách để bổ sung, điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn của các dự án, bảo đảm hoàn thành trong năm 2012. Với các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã lãnh đạo thành phố yêu cầu phải cam kết bố trí đủ các nguồn vốn khác của địa phương để hoàn thành dự án đúng thời gian quy định. Thành phố kiên quyết không bố trí, hỗ trợ vốn cho danh mục các dự án đã hết thời gian thực hiện.

Theo kế hoạch, từ năm 2013, ngân sách thành phố chỉ xem xét hỗ trợ, bổ sung cho ngân sách cấp quận, huyện, thị xã thực hiện các công trình, dự án có ý nghĩa lớn đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của quận, huyện, thị xã và nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và dự án đó phải nằm trong danh mục kế hoạch 3 năm 2013-2015 được phê duyệt./.