Sáng 7/9, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2012-2013 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác; tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học”.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương vui mừng biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được trong thời gian qua của Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Đặc biệt là việc từng bước đổi mới các mặt hoạt động, mở rộng quy mô đào tạo một cách hợp lý, đưa nhiều chương trình, giáo trình mới vào phục vụ các hệ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Phương pháp giảng dạy tích cực được áp dụng góp phần thúc đẩy việc tự nghiên cứu, tự đào tạo; hoạt động nghiên cứu khoa học được coi trọng...

Những kết quả hoạt động này đã củng cố vị thế của Học viện là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn nhất của Đảng, Nhà nước; khẳng định uy tín của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đề cập nhiệm vụ năm học 2012-2013, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm hết sức to lớn của Học viện trước những yêu cầu của tình hình mới; nhất là trong việc chuẩn bị nguồn lực lãnh đạo, quản lý nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Ông Tô Huy Rứa nêu rõ công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của Học viện phải đóng góp tích cực hơn vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh và trình độ chính trị vững vàng, gắn bó với nhân dân, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa, có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa hoan nghênh Học viện đã chủ động, tích cực đổi mới chương trình, nội dung giáo trình, phương pháp dạy học và yêu cầu cao về rèn luyện, tu dưỡng tính đảng; đồng thời đề nghị lãnh đạo Học viện lấy việc tổ chức những lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ cấp chiến lược làm mô hình mẫu cho việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng trong cả hệ thống các nhà trường của Đảng.

Ông Rứa cũng lưu ý cùng với việc triển khai các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Học viện cần nhạy bén, kịp thời mở các diễn đàn, hội thảo trao đổi, thảo luận, nghiên cứu những vấn đề mới đặt ra trong sự phát triển của đất nước và thế giới. Trên cơ sở đó, tham mưu có hiệu quả hơn cho Đảng, Chính phủ đề ra các chủ trương, chính sách, giải pháp cần thiết.

Theo ông Tô Huy Rứa, học viên Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt, trong đó hàng đầu là không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bên cạnh đó, tích cực học tập, nghiên cứu để hiểu sâu sắc lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nắm bắt kịp thời, đầy đủ những tri thức hiện đại cần thiết cho lĩnh vực công tác. Mặt khác, cần thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn; rèn luyện tốt ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức, tác phong, lối sống.

Giáo sư, tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cho biết trong năm học này và những năm tiếp theo, việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh được xem như mũi đột phá trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo của Học viện.

Đặc biệt, một nhiệm vụ chính trị quan trọng Học viện được Trung ương giao là tổ chức các khóa đào tạo dự nguồn cán bộ cao cấp cho Trung ương Đảng khóa 12.

Đây là nhiệm vụ chiến lược, vừa là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, vừa là cơ hội để Học viện khẳng định uy tín và vị thế trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu mới, Học viện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo, theo hướng tăng thêm kiến thức thực tiễn và kỹ năng quản lý theo chức danh cán bộ-cung cấp cho người học tri thức cần thiết mà nhu cầu thực tiễn cách mạng đặt ra, đồng thời đổi mới phương pháp đào tạo, lấy người học là trung tâm.

Học viện sẽ kết hợp chặt chẽ việc phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học đầu đàn có kinh nghiệm, uy tín với tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, có năng lực, đồng thời khai thác sử dụng có hiệu quả sự tham gia của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vào công tác đào tạo./.

Thanh Hòa (TTXVN)