Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã diễn ra nhằm tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.
Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ảnh 1Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã diễn ra nhằm tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Năm 2018, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2018, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Khối để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường và từng bước đưa hoạt động của cấp ủy đi vào nền nếp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ảnh 2Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Đảng bộ Khối tập trung chỉ đạo, có kế hoạch và lộ trình thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên. Qua quá trình thực hiện nghị quyết, chỉ thị bước đầu đã tạo tác động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương. Việc thực hiện chủ trương của Trung ương về rà soát, sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế được Đảng ủy Khối tập trung thực hiện; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước có nền nếp…

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến, đã tích cực, chủ động, bám sát tình hình thực tiễn yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, năm 2019, Đảng ủy Khối tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ cương, xây dựng các cơ quan Trung ương liêm chính, hành động quyết liệt, để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo thực hiện tốt ba nhiệm trọng tâm công tác, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng .

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong năm 2018.

Tán thành với những nội dung đã được Đảng ủy Khối nêu lên trong báo cáo, ông Phạm Minh Chính cho rằng, thời gian tới khối lượng công việc của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là rất lớn, cần nhận thức sâu sắc vai trò của Đảng bộ để tập trung tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương liên quan tới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc coi trọng và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đổi mới công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong sinh hoạt đảng cần phải coi trọng công tác sinh hoạt tư tưởng, quản lý đảng viên về mặt đạo đức, lối sống; thẳng thắn tự phê bình và phê bình góp ý để cùng tiến bộ; chấp hành nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ theo quy định. Bên cạnh đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần thường xuyên đánh giá sâu tình hình tư tưởng và sát với từng đối tượng để có phương pháp, cách giáo dục, rèn luyện, quản lý cho phù hợp với đặc thù từng cơ quan, đơn vị.

Ông Phạm Minh Chính nêu rõ, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là rất cần thiết, nhằm tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, đồng thời phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp, ngành, các cơ quan đơn vị ở Trung ương.

Theo ông Phạm Minh Chính, thời gian qua Đảng ủy Khối đã thực hiện và đạt hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn tình trạng Đảng ủy Khối và một số cấp ủy trực thuộc phối hợp thực hiện chủ trương về tinh giản bộ máy, biên chế còn chậm và chưa hiệu quả. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc cần triển khai có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế quyết liệt và đồng bộ hơn nữa.

Ông Phạm Minh Chính nêu rõ Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, qua đó phát huy những cái tốt, phát hiện những điểm chưa được để sửa chữa và làm tốt hơn đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 08 của Bộ Chính trị về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương," góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Nhấn mạnh năm 2019 là năm quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp, công tác đánh giá cán bộ, bố trí, luân chuyển đào tạo bồi dưỡng cán bộ rất quan trọng, ông Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Khối quan tâm đến công tác này. Trong đó, Đảng ủy Khối phải tham mưu cho ban cán sự, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt, có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác đánh giá cán bộ để tạo được đội ngũ cán bộ chất lượng cao bổ sung cho nhiệm kỳ tới.

Ông Phạm Minh Chính hy vọng và tin tưởng Đảng ủy Khối sẽ có thêm khí thế mới, quyết tâm mới để hoạt động của Đảng ủy Khối và cấp ủy trong Khối cơ quan Trung ương đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 10 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và xin ý kiến cho thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đối với 2 ủy viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục