Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019

Trong năm 2019, toàn ngành Tuyên giáo thực hiện tốt các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao đột xuất, trong đó có một số nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, chưa có trong tiền lệ.

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; các Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; Thường trực, lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí… đã dự hội nghị.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định toàn ngành Tuyên giáo đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành khối lượng lớn công việc (so với năm 2018, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực trong năm 2019 đều tăng 1,2-1,5 lần).

Toàn ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao đột xuất, trong đó có một số nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, chưa có trong tiền lệ. Năm 2019, điểm nổi bật rõ nét của công tác tuyên giáo là tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương thực hiện 14 đề án liên quan đến các vấn đề quan trọng trên lĩnh vực tuyên giáo và phục vụ việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng. Đây là năm có số lượng đề án nhiều nhất trong 4 năm qua của nhiệm kỳ Đại hội XII.

Các đề án được tổ chức thực hiện bài bản, khoa học, bảo đảm tiến độ và chất lượng tiếp tục được nâng lên. Các nội dung đề xuất, kiến nghị, nhiệm vụ, giải pháp mà các đề án đề ra có tính thiết thực, khả thi, có tác dụng tháo gỡ khó khăn, định hướng cho công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch.

Ban Tuyên giáo các cấp ngày càng chủ động hơn, có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chuẩn bị tài liệu phục vụ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tiếp tục phát huy ưu thế của hình thức trực tuyến; đổi mới giải pháp để nâng cao chất lượng học tập, tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 ảnh 1Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Công tác thông tin, tuyên truyền được chủ động thực hiện; định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động ban hành các hướng dẫn, tài liệu, đề cương tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền bài bản, kịp thời, chính xác, không để xảy ra sai sót về các sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế, các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội.

Vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật trong sáng tạo và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế được phát huy một cách mạnh mẽ.

Ngay đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiều Ban Tuyên giáo cấp ủy đã tham mưu tổ chức cuộc gặp của Ban Bí thư, lãnh đạo cấp ủy với đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, động viên, khích lệ văn nghệ sỹ, trí thức sáng tạo, cống hiến cho đất nước, địa phương.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ, nắm bắt tình hình hoạt động của các Hội Văn học nghệ thuật ở Trung ương và địa phương. Toàn ngành Tuyên giáo tham mưu cấp ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.”

Trên cơ sở đó, ngành đề xuất các giải pháp hữu hiệu thúc đẩy việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; chắt lọc một số nội dung để tham mưu với Trung ương đưa vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng theo hướng thể hiện tính nhất quán, xuyên suốt, coi văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển bền vững đất nước.

Năm 2019, công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, chăm sóc sức khỏe, gia đình, thể thao, an sinh xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới, thể hiện rõ nét ở việc tham mưu chương trình, kế hoạch tổng thể cho các lĩnh vực khoa giáo; chủ động báo cáo, đề xuất một số vấn đề nổi lên trong đời sống xã hội.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp bộ máy tổ chức và triển khai vị trí việc làm của công chức ngành Tuyên giáo theo Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 4127-QĐ/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Sau sắp xếp, nhìn chung hoạt động chuyên môn bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Việc thực hiện trưởng ban tuyên giáo cấp huyện đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã phát huy được tác dụng tích cực, nâng cao vai trò, trách nhiệm của trưởng ban tuyên giáo cấp huyện trong công tác tư tưởng chính trị ở cơ sở.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế của công tác tuyên giáo trong năm 2019. Đó là, tính dự báo, phát hiện các vấn đề phức tạp, các xu hướng vận động trong diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa thực sự chủ động, tính nhạy bén chưa cao. Sự phối hợp với các cơ quan liên quan để phát hiện, nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trong các giai tầng xã hội chưa đi vào chiều sâu, chủ yếu mới ở những vụ việc, sự kiện cụ thể.

Chất lượng công tác giáo dục chính trị, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng có lúc, có nơi chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác, gương mẫu trong học tập nghị quyết. Việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa kịp thời, chưa quyết liệt...

Lĩnh vực báo chí, xuất bản vẫn còn có một số bài báo, ấn phẩm tính chính trị, tính tư tưởng không cao, thậm chí gây ảnh hưởng đến công tác đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội; biểu hiện “thương mại hóa”, xa rời tôn chỉ, mục đích của một số cơ quan báo chí chưa được chấn chỉnh hiệu quả...

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã nghe các tham luận, trao đổi về các vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên giáo; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, bộ, ngành để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Theo chương trình, hội nghị diễn ra trong cả ngày 23/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục