Khoi cac co quan Trung uong tinh gon bo may va tinh gian bien che hinh anh 1Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 11/4, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11 (mở rộng). Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.

Khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, Hội nghị lần thứ 11 diễn ra với nhiều nội dung quan trọng: cho ý kiến vào Đề án và thực hiện quy trình bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (khóa XII), nhiệm kỳ 2015- 2020; sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2 năm 2018; cho ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

[Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ mười Đảng bộ Khối các cơ quan TW]

Triển khai nhiệm vụ công tác quý 1, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu. Một số cấp ủy trực thuộc đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quán triệt, truyền đạt Nghị quyết. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được tập trung chỉ đạo; đổi mới nâng cao chất lượng chi bộ...

Thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu, tổng hợp, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu giúp Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện tốt chương trình công tác, Nghị quyết về chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát năm 2018, nhất là tham mưu chuẩn bị chương trình, nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung tham mưu giúp Ban Cán sự đảng Chính phủ và Chính phủ triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Đảng bộ Khối tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của đất nước...

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, Đảng ủy Khối chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất, sửa đổi điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối thực hiện với tình hình mới.

Các ban, đơn vị cơ quan Đảng ủy Khối chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu lại các phòng, ban, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế.

Các đại biểu đã bầu bổ sung 6 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (khóa XII), nhiệm kỳ 2015- 2020; nhất trí để 01 đồng chí rút khỏi Ban Chấp hành vì lý do công việc./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)