Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau không chấp thuận hỗ trợ ngân sách trên 22 tỷ đồng để chi trả các khoản nợ cho người lao động theo đề xuất của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau; đồng thời yêu cầu Công ty có kế hoạch chi trả dứt điểm các khoản nợ cho người lao động trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tập trung thực hiện tái cơ cấu bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc sắp xếp, bố trí lại đối với số lao động của Công ty phải đảm bảo dân chủ, quan tâm đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động.

Tại Công văn số 1661/UBND-KT, ngày 12/3/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về việc kinh phí chi trả nợ tiền lương, khen thưởng và phúc lợi do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi ký nêu rõ việc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đề nghị ngân sách cấp kinh phí để chi trả nợ các khoản nợ trên là chưa phù hợp, đây là trách nhiệm của đơn vị phải thực hiện.

Sở dĩ, Ủy ban Nhân dân tỉnh không đồng ý với đề xuất của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau liên quan đến việc cấp kinh phí từ ngân sách để trả các khoản nợ tồn đọng kéo dài từ năm 2001-2013 cho 837 người lao động (trước khi cổ phần hóa công ty) là có lý do xác đáng. Bởi giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa bộ phận Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 31/8/2015, trong đó tổng giá trị thực tế vốn Nhà nước (vốn chủ sở hữu) là 155.349 tỷ đồng (tổng giá trị thực tế của doanh nghiệp là 541.141 tỷ đồng, tổng các khoản nợ phải trả là 385.792 tỷ đồng). Trong đó, các khoản nợ phải trả gồm có phần nợ lương, thưởng và phúc lợi của người lao động tính đến ngày 30/9/2013 là 22.055 tỷ đồng.

Do vậy, sau khi chuyển đổi, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ các khoản nợ phải thu, nợ phải trả của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp đã được phê duyệt.

Trước đó, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã có Báo cáo số 07/BC-CNCM ngày 23/2/2018 đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí để chi trả các khoản nợ tiền lương, khen thưởng và phúc lợi cho 837 người lao động (từ năm 2001-2013 trước khi cổ phần hóa công ty). Sau khi xem xét, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau không đồng ý xuất ngân sách để chi trả các khoản nợ theo đề xuất của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau./.