Kien nghi Bac Kan huy bo cac quyet dinh ve cong tac can bo khong dung hinh anh 1Một góc thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. (Nguồn: backan.gov.vn)

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ và thu hồi các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, có sai phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng công chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan chính quyền các cấp từ tháng 6/2012 đến nay. Rà soát tiêu chuẩn ngạch đối với công chức hành chính để có kế hoạch cử công chức chưa đáp ứng đi đào tạo, bồi dưỡng; quy định thời hạn bắt buộc để công chức hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu.

55 công chức được bổ nhiệm còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, kiểm tra trực tiếp 152 hồ sơ bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý của tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2017 cho thấy việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ; công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cơ bản đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; quy trình bổ nhiệm được thực hiện trên thực tế, cơ bản đầy đủ.

Tuy nhiên, có 55 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và có 2 công chức lãnh đạo, quản lý đang giữ ngạch cán sự.

Một số trình tự bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ của nhiều trường hợp còn chậm so với quy định, có 6 công chức tại thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại công chức không còn đủ 05 năm công tác là đến tuổi nghỉ hưu nhưng trong quyết định bổ nhiệm lại không ghi cụ thể thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

[Chính phủ cương quyết sàng lọc các cán bộ, công chức năng lực yếu kém]

Kết luận thanh tra chỉ ra trong giai đoạn thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức kỳ xét tuyển công chức năm 2014, qua đó tuyển dụng được 37 công chức. Việc xét tuyển công chức nhìn chung thực hiện theo quy định nhưng quá trình tổ chức thực hiện còn tồn tại, đó là Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định thêm điều kiện dự tuyển đối với người không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Kạn; Sở Nội vụ ban hành thông báo tuyển dụng công chức là không đúng thẩm quyền; thông báo tuyển dụng công chức không quy định đầy đủ điều kiện về văn bằng, chứng chỉ trong hồ sơ dự tuyển, Hội đồng xét tuyển công chức áp dụng phương pháp tính điểm đối với một số thí sinh đào tạo theo hệ thống tín chỉ không đúng với quy định tại Kế hoạch tuyển dụng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại thời điểm thanh tra, một số hồ sơ công chức không có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Tỉnh đã quyết định tiếp nhận 11 công chức không qua thi và xét chuyển 7 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên song chưa chưa có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ đối với các trường hợp xét chuyển từ viên chức, một số hồ sơ công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, ngoại ngữ, tin học, Hội đồng sát hạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh không đảm bảo thành phần; một trường hợp được xét chuyển từ cán bộ cấp xã thành công chức khi đã có quyết nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. (Ngày 29/12/2017, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành quyết định hủy bỏ kết quả kiểm tra sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện đối với trường hợp này).

Đến thời điểm 30/6/2017, các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh còn sử dụng 42 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Cũng theo kết luận thanh tra, công tác quản lý hồ sơ công chức được các cơ quan, đơn vị của Bắc Kạn cơ bản thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc mở sổ đăng ký hồ sơ cán bộ, công chức, sổ giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức, sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức; chưa thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức theo quy định.

Chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các sai phạm

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bắc Kạn thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, cập nhật, bổ sung thường xuyên hồ sơ công chức, đặc biệt là văn bằng, chứng chỉ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức; thực hiện mở sổ đăng ký hồ sơ, sổ giao nhận, sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức; thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức theo quy định.

Khi quyết định giao biên chế công chức hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, tỉnh cần giao cụ thể biên chế công chức và chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho từng cơ quan, đơn vị sử dụng theo đúng quy định. Không thực hiện việc giao biên chế sự nghiệp cho phòng Kinh tế đô thị và phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện; phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm, làm cơ sở cho việc sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng công chức.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn có giải pháp giải quyết dứt điểm 42 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị hành chính, báo cáo Bộ Nội vụ; chấm dứt việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại trên, để có hình thức xử lý phù hợp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời./.
Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)