Kien quyet mien nhiem, thay the nhung nguoi lam viec khong hieu qua hinh anh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 15/1, Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành nội vụ năm 2019 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo.

Số lượng cục và tổng cục tăng

Theo Thứ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, năm 2018, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp; quyết liệt sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong bộ, cơ quan ngang bộ.

Các địa phương đã tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân các cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với nhau và với cơ quan của Đảng theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII.

[Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận việc tinh giản biên chế còn chậm]

Tính đến thời điểm ngày 27/12/2018 (chưa kể Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), số lượng vụ và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 248, giảm 12 tổ chức nhưng số cục tăng thêm 7 cục, thành 125 tổ chức.

Số tổng cục và tương đương tăng 2 (gồm Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương và Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), thành 29 tổng cục. Số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 102 đơn vị, giảm 8 đơn vị.

Số vụ, cục, đơn vị sự nghiệp thuộc tổng cục đều tăng. Số vụ và tương đương thuộc tổng cục là 219, tăng 6 tổ chức; cục và tương đương thuộc tổng cục là 102 tổ chức, tăng 2 tổ chức; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục là 128 tổ chức, tăng 5 đơn vị.

Số ban (vụ) thuộc cơ quan thuộc Chính phủ là 52 tổ chức, giảm 1 tổ chức; đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ là 154, giảm 37 tổ chức.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP đến năm 2018 là 40.500 người. Trong đó, năm 2015 giảm 5.778 người, năm 2016 giảm hơn 11.900 người, năm 2017 giảm hơn 12.600 người và năm 2018 giảm 10.139 người. Trong số này, số người hưởng chính sách về hưu trước tuổi gần 35.000 người và cho thôi việc ngay 5.483 người.

Dự kiến năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người, trong đó biên chế công chức giảm hơn 5.500 người, biên chế sự nghiệp giảm 39.000 người.

Về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, huyện, Bộ Nội vụ cho biết, tỉnh Bắc Kạn giải thể 8 phòng Dân tộc và 8 phòng Y tế. Tỉnh Quảng Ninh thí điểm hợp nhất 14 Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ; 14 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra cấp huyện.

Cũng theo thống kê của Bộ Nội vụ, năm 2018, cả nước có tổng cộng 713 đơn vị hành chính cấp huyện và 11.162 cấp xã.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết Hà Nội đã cơ bản sắp xếp xong tổ chức bộ máy, trong đó, đơn vị sự nghiệp thuộc sở giảm từ 401 đơn vị xuống 280, giảm 121 đơn vị; đơn vị sự nghiệp cấp huyện giảm từ 206 xuống còn 96, giảm 110 đơn vị. Ngoài ra, thành phố sắp xếp song 70 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 41 Ban Quản lý dự án, sáp nhập 3 cơ quan quỹ thành 1 đơn vị. Thành phố đã tinh giản được 1.855 biên chế, gồm 630 biên chế công chức, 908 viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần.

Hà Nội kiến nghị Trung ương phân cấp cho thành phố được quyết định việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, đảm bảo quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII; điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, quyết định vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt, Hà Nội kiến nghị cho phép được thực hiện cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức tương tự như Thành phố Hồ Chí Minh.

Kien quyet mien nhiem, thay the nhung nguoi lam viec khong hieu qua hinh anh 2Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá năm 2018, Bộ Nội vụ nói riêng và ngành Nội vụ nói chung đã hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn, tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng thể chế, chính sách. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, lãnh đạo cải cách hành chính chưa thực sự quyết liệt.

Bộ máy hành chính nhà nước còn cồng kềnh, chưa đạt yêu cầu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Một số lĩnh vực quản lý nhà nước còn chồng chéo, tinh giản biên chế chưa đạt kế hoạch. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều.

Việc xử lý những sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý biên chế còn chậm. Hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong một số lĩnh vực chưa thông suốt, còn tình trạng mệnh lệnh hành chính...

Bộ trưởng cho biết nhiệm vụ và khối lượng nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ trong năm tới rất nặng nề, cần tập trung tham mưu giúp cho Chính phủ chỉ đạo tổ chức xây dựng, thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Chú trọng hơn nữa công tác xây dựng thể chế, tham mưu Chính phủ xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống chính trị; tăng cường kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, từ đó xác định trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện định biên biên chế cơ quan, đơn vị mình.

Chấm dứt tình trạng chạy chọt, tiêu cực trong công tác cán bộ

Chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận những đóng góp của ngành Nội vụ trong năm 2018. Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc kiện toàn tổ chức bộ máy, trong điều kiện công tác nội vụ phải đối diện với nhiều thử thách, khó khăn, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, bộ máy còn cồng kềnh, kém hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức còn hạn chế, còn có sai phạm trong công tác cán bộ, ngành Nội vụ đã ban hành chương trình kế hoạch công tác triển khai có kết quả các chủ trương, chính sách và chỉ đạo nêu trên.

Kien quyet mien nhiem, thay the nhung nguoi lam viec khong hieu qua hinh anh 3Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo Phó Thủ tướng, công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn được đánh giá là một sự kiện nổi bật năm qua. Cơ cấu tổ chức các bộ, cơ quan đã giảm đầu mối, giảm tầng nấc trung gian; chủ động rà soát, đẩy mạnh phân cấp phân quyền giữa Trung ương và địa phương. Việc thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho các ứng viên. Bộ Nội vụ gương mẫu trong việc không tổ chức phòng trong vụ, giảm số lượng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị để khắc phục chồng chéo, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

Phó Thủ tướng chỉ ra một số hạn chế: Công tác xây dựng ban hành thể chế còn chậm. Việc tinh giản biên chế chưa gắn với đổi mới, đánh giá, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; còn cán bộ vi phạm đạo đức công vụ. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa toàn diện, chưa kịp thời phát hiện vi phạm trong hoạt động công vụ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ nhìn nhận thẳng thắn nguyên nhân bất cập và khắc phục các tồn tại trên. Trước mắt, cần kịp thời hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh và các đề án trong chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật đảm bảo tiến độ, chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản.

Khi xây dựng các đề án, Bộ cần chú trọng việc tổng kết thi hành và đánh giá thực hiện đảm bảo khả thi, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá bám sát định hướng nghị quyết gần đây của Trung ương như chế độ hợp đồng có thời hạn với viên chức, thu hút người có tài vào hoạt động công vụ, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công...

Về cải cách hành chính, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ trong xây dựng nền hành chính hiệu quả, hiện đại, chú trọng cải cách chính sách tiền lương và chất lượng các dịch vụ công. Về công chức, công vụ, rà soát vướng mắc, khắc phục việc chậm thể chế hóa các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt lưu ý xác định vị trí việc làm đảm bảo khoa học, chính xác, làm cơ sở cho tuyển dụng, bổ nhiệm, cải cách chế độ tiền lương.

Trong tuyển dụng cần rà soát, sửa đổi ngay các thủ tục bất hợp lý, tăng cường công khai, minh bạch, chấm dứt tình trạng chạy chọt, tiêu cực. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan theo tỷ lệ đã đề ra, thực hiện đồng bộ với các giải pháp khác để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá cán bộ, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế những người làm việc không hiệu quả.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Nội vụ cần nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời phát hiện, phòng ngừa vi phạm trong công tác cán bộ, có kế hoạch kiểm tra các địa phương có những biểu hiện chưa nghiêm túc trong kỷ luật, kỷ cương hành chính. Về tổ chức bộ máy, Bộ cần rà soát chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước để đề xuất phân công phù hợp./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)