KPL: Bai viet cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong la bai hoc quy hinh anh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Trong những ngày qua, các ấn phẩm của Hãng Thông tấn Lào (KPL) đã đăng toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" bằng hai ngôn ngữ Lào và Anh.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Vientiane, ông Khampheuy Philapha - Tổng Giám đốc KPL - cho biết KPL luôn nhận thức rõ rằng các bài học kinh nghiệm của lãnh đạo cấp cao các nước bạn bè, nhất là của Việt Nam, vừa là bài học quý giá, vừa có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam cũng vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác đặc biệt Lào-Việt Nam đang đạt được những kết quả tích cực và chất lượng trên nhiều mặt.

Theo ông Khampheuy Philapha, việc tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng tiếng Lào giúp độc giả nhận thức được lý luận và thực tiễn của quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

["Bài viết của Tổng Bí thư góp phần phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh"]

Lào và Việt Nam đều kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, lấy đó làm nền tảng cơ sở lý luận cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cùng tiến tới mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tổng Giám đốc KPL cho rằng nội dung bài viết cho thấy lý luận và thực tiễn qua hàng chục năm phát triển của Việt Nam theo mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh mang đặc trưng của Việt Nam.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa phong phú cả về lý luận và thực tiễn, vừa cho thấy sự sâu sắc về mục tiêu xây dựng đất nước tiến tới chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Đường lối và mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng là phù hợp nhất, đó là xây dựng một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân.

Ông Khampheuy Philapha nêu rõ qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bản thân ông đã rút ra được những nhận thức cơ bản sau: Chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang theo đuổi là chủ nghĩa xã hội khoa học, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin trong thời đại hiện nay, cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh.

Việc làm thế nào để từng bước xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách và tổ chức xây dựng xã hội chủ nghĩa cho phù hợp với quy luật vận động chung cũng như phù hợp với điều kiện cụ thể ở Việt Nam là điều cần phải luôn quan tâm và tìm tòi.

Từ việc tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu sống còn của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đảng và nhân dân Việt Nam quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội.

Đánh giá về những thành tựu Việt Nam đạt được trong sự nghiệp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ông Khampheuy Philapha cho rằng đây là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Khampheuy Philapha rất vui mừng khi được chứng kiến trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện trong sự nghiệp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn cho thấy trong công cuộc đổi mới, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã hội tụ đầy đủ các yếu tố của nền kinh tế thị trường theo các tiêu chuẩn của quốc tế.

KPL: Bai viet cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong la bai hoc quy hinh anh 2Ông Khampheuy Philapha, Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn Lào KPL. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ông Khampheuy Philapha nhấn mạnh trải qua 35 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, toàn diện, cơ bản trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là phát triển kinh tế, góp phần quan trọng và ý nghĩa trong việc nâng cao vai trò, vị thế và tiếng nói của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Việc tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đã góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với đặc trưng là một nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập với khu vực và quốc tế, hoạt động trên cơ sở tuân thủ đầy đủ cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước thông qua hệ thống pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.”

Tổng Giám đốc KPL cho rằng những chỉ số kinh tế được nêu trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã minh chứng cụ thể cho điều đó.

Ông Khampheuy Philapha nêu rõ trước xu thế phát triển hiện nay, các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đều đứng trước những cơ hội cũng như thách thức đối với sự nghiệp phát triển.

Thời cơ của Việt Nam xuất phát từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, dựa trên sự kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; người dân Việt Nam có truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết vững chắc, chăm chỉ, kiên trì, có lòng tự tôn dân tộc,...

Tuy nhiên, nhiều khó khăn, thách thức vẫn tồn tại. Các thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi thủ đoạn để can thiệp, chống phá, gây mất ổn định, thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" hòng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Cùng với đó, trong bối cảnh cạnh tranh khu vực và thế giới ngày càng mạnh mẽ, việc nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn mới; phát triển theo hướng xanh, bền vững cũng là mục tiêu khó khăn đối với nhiều quốc gia; vấn đề dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19; sự du nhập của văn hóa phương Tây thông qua nhiều kênh khác nhau, nhất là qua phương tiện Internet, cũng là một thách thức không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tổng Giám đốc KPL bày tỏ tin tưởng rằng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đoàn kết nhất trí và truyền thống tích cực của nhân dân Việt Nam, Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu đề ra trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc trưng của Việt Nam.

Ông Khampheuy Philapha cũng tin tưởng rằng mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam mãi mãi bền chặt./.

Phạm Kiên (TTXVN/Vietnam+)