(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương thực hiện không đúng quy định về quản lý biên chế công chức sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, của pháp luật và đưa vào xem xét phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

[Tính đến tháng 8/2018, đã tinh giản gần 40.000 biên chế]

Đặc biệt, lãnh đạo cơ quan sẽ phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức hoặc thực hiện không đúng đối tượng, không đúng quy định về quản lý, sử dụng số biên chế công chức.

Đây là nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngàỵ 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức và Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ, sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP do Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt.

Việc bổ sung trách nhiệm người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương trong quản lý biên chế công chức là một trong những điểm mới của dự thảo Nghị định so với các quy định hiện hành.

Dự thảo quy định rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong việc ban hành thông tư hướng dẫn xác định định mức biên chế công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng quy định thống nhất về trình tự quyết định biên chế công chức hàng năm. Bổ sung quy định về thời hạn, chậm nhất là ngày 15/6 hàng năm, các Bộ, ngành, địa phương gửi hồ sơ trình biên chế công chức của năm tiếp theo liền kề về Bộ Nội vụ để thẩm định và tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức hàng năm trong các cơ quan, tố chức hành chính Nhà nước trước ngày 20/7.

Đáng lưu ý, sau thời hạn ngày 15/6 nếu Bộ, ngành, địa phương không gửi Bộ Nội vụ kế hoạch biên chế công chức của năm tiếp theo liền kề thì Bộ Nội vụ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tinh giản biên chế cao hơn 1% so với tỷ lệ tinh giản biên chế theo lộ trình hàng năm.

Dự thảo đang được lấy ý kiến rộng rãi đến hết ngày 7/2./.

Tinh giản biên chế tạo đà tăng lương. (Nguồn: VNEWS)