Lap Ban soan thao du an sua doi, bo sung Luat To chuc Quoc hoi hinh anh 1Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 635/NQ-UBTVQH14 Thành lập Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội gồm 23 thành viên, do ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, làm Trưởng ban.

Ban soạn thảo, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ban soạn thảo làm việc theo chế độ tập thể và thực hiện theo Quy chế hoạt động do mình ban hành.

[Điều động, miễn nhiệm, phê chuẩn nhân sự một số cơ quan của Quốc hội]

Trưởng Ban soạn thảo thành lập Tổ biên tập để giúp việc chuẩn bị dự án Luật.

Ban soạn thảo được sử dụng con dấu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình hoạt động. Ban soạn thảo chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này.

Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ hoạt động của Ban soạn thảo./.

Vũ Thị Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)