Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt bổ sung Dự án "Thúc đẩy di cư lao động an toàn từ Việt Nam thông qua việc thiết lập một văn phòng thông tin di cư (MRC)" vào danh mục các dự án do Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tài trợ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện, phê duyệt, ký văn kiện dự án và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Dự án nhằm thí điểm thực hiện hỗ trợ thông tin và dịch vụ cho những người Việt Nam di cư, góp phần vào những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy di cư an toàn.

Dự án "Thúc đẩy di cư lao động an toàn từ Việt Nam thông qua việc thiết lập một văn phòng thông tin di cư (MRC)"  do Tổ chức Di cư quốc tế tài trợ cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 107.533 USD, bắt đầu từ tháng 11/2011 đến tháng 6/2013.

Dự án do Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Tổ chức di cư quốc tế cùng phối hợp thực hiện./.