Nang cao hieu qua hoat dong doi ngoai dang, doi ngoai nhan dan hinh anh 1Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 11/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung chủ trì Hội nghị với sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Đối ngoại Trung ương.

Hội nghị thống nhất đánh giá, trong năm đầu tiên triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII, tình hình khu vực và quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến công tác của Ban, đặc biệt trong triển khai các hoạt động đối ngoại trực tiếp, Ban Đối ngoại Trung ương đã nỗ lực hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc.

[Tạo sự thống nhất trong nhận thức, quán triệt đường lối đối ngoại]

Quan hệ đối ngoại đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện trên cả bình diện song phương và đa phương, giúp củng cố nền tảng chính trị, góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các nước, huy động các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Đảng và đất nước ta trên trường quốc tế.

Các hoạt động đối ngoại trực tiếp và trực tuyến của lãnh đạo Đảng ta đã giúp tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện trong quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các nước đối tác quan trọng.

Nang cao hieu qua hoat dong doi ngoai dang, doi ngoai nhan dan hinh anh 2Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược của Ban có bước chuyển mạnh; công tác phối hợp và quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tiếp tục được thực thi có hiệu quả, nền nếp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động đối ngoại nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực; công tác xây dựng cơ quan tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nội dung Hội nghị Đối ngoại toàn quốc và các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đối ngoại, trong năm 2022, Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục nỗ lực thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Một số nhiệm vụ chính trị ưu tiên trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân, hai trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)