Ngày 20/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai chương trình nhiệm vụ năm 2014. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo đó, ngành công an phải bám sát và phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước mà Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương (Về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng năm 2014) đã đề ra. 

Tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình; phân tích, dự báo sát tình hình, nhất là các vấn đề chiến lược để tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp đúng đắn. 

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, tài chính, bảo vệ việc triển khai, thi hành Hiến pháp năm 2013. 

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân. 

Đại tướng Trần Đại Quang cũng đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các mặt công tác; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị; góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh… 

Đánh giá cao những kết quả công tác Đảng mà Đảng bộ Công an Trung ương đã đạt được trong năm 2013, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Thế Dương mong muốn Đảng bộ Công an Trung ương phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Đảng năm 2014, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân…. 

Năm 2013, Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy các cấp đã tăng cường thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, tập trung nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại. 

Kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề cấp bách nổi lên trên lĩnh vực an ninh trật tự, đấu tranh ngăn chặn thành công những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững thế chủ động chiến lược, kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. 

Kỷ cương, kỷ luật, tinh thần, thái độ làm việc và lễ tiết tác phong khi tiếp xúc với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong xã hội được quý trọng, tin yêu. 

Công tác xây dựng Đảng được thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát, từng bước củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng; bổ sung, đội ngũ cấp ủy viên, lãnh đạo chỉ huy các cấp Tổng cục, Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc Bộ nhằm nâng cao năng lực và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt công tác Công an. 

Đảng ủy Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy các cấp đã chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao…/. 

(TTXVN)