Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9-11/7.

Tham dự có: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban ngành.

Trên tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Đổi mới,” Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 6 thành viên. Nhà thơ Hữu Thỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 9; nhà văn Khuất Quang Thụy được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà văn Việt Nam.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu chúc mừng những nhà văn đã trúng cử vào Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2014-2020.

Ghi nhận những thành quả của Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện trong nhiệm kỳ 2010-2015, ​ông Đinh Thế Huynh bày tỏ, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, nhiệm kỳ tới, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ có những giải pháp thúc đẩy nền văn học nước nhà phát triển với nhiều sáng tác hay, có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động Hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người đọc.

​Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Đại hội tiến hành trong bối cảnh công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo tiến hành được gần 30 năm. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đã được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế thị trường, quá trình hội nhập với những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội cần được nhìn nhận một cách khách quan.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trong thảo luận, xây dựng, phát triển, Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ tới cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Các nhà văn cần quan tâm, phản ánh trong tác phẩm của mình với tinh thần trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và ý thức nghệ sĩ để xã hội ngày càng trong sạch, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Với 542 đại biểu tham dự, Đại hội lần này lấy ý kiến rộng rãi của hội viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam; thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng hoạt động của Hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020...

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nhà văn Việt Nam tập trung huy động mọi tiềm năng sáng tạo, đề cao tính tích cực xã hội của nhà văn, đổi mới mạnh mẽ tư duy nghệ thuật, phương thức hoạt động. Hội cũng sẽ tập trung cao độ mọi nguồn lực, điều kiện để sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật góp phần xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong tình hình mới.

Để đạt được các mục tiêu trên, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế về đầu tư, giải thưởng và kết nạp hội viên; quy hoạch đội ngũ sáng tác; củng cố, hoàn thiện bộ máy hoạt động Hội và các hội đồng chuyên môn. Bên cạnh đó, Hội cũng kiện toàn các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc; cải tiến trang thông tin điện tử của Hội; tiến hành tổng kết văn học thế kỷ XX; tìm kiếm thêm các nguồn lực để phát triển văn học. Việc kết nạp hội viên cũng được cải tiến theo tinh thần thu hút những tài năng trẻ; tạo điều kiện để các nhà văn Việt Nam sống ở nước ngoài có những sáng tác hướng về Tổ quốc, vì sự nghiệp xây dựng con người, văn hóa Việt Nam…

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các nhà văn trong hội sáng tác được hơn 1.120 tác phẩm. Hội cũng có thêm 20 nhà văn được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật; 13 nhà văn được Giải thưởng ASEAN và Giải thưởng Sông Mê Kông, 4 nhà văn được phong tặng đanh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng thời kỳ đổi mới... Trong 5 năm qua, Hội Nhà văn Việt Nam đã kết nạp 178 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 1.014 người./.