Sáng 22/9, phiên họp toàn thể Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã nghe Ủy ban Dân tộc báo cáo tình hình thực hiện chính sách dân tộc năm 2009 và dự kiến chương trình, kế hoạch thực hiện chính sách dân tộc năm 2010.

Theo Ủy ban Dân tộc, năm 2009, Chương trình 135 giai đoạn 2 được giao hơn 3.726 tỷ đồng để đầu tư gần 1.800 xã đặc biệt khó khăn, 3.150 thôn, bản đặc biệt khó khăn của xã khu vực 2 thuộc diện đầu tư của chương trình.

Tính đến tháng 9, tình hình thực hiện và thanh toán vốn Chương trình 135 ước đạt 40% so với kế hoạch. Dự kiến đến hết năm, kinh phí bố trí cho quản lý, thực hiện Chương trình 135 ở cấp Trung ương thực hiện đạt 100% kế hoạch giao.

Đối với trung tâm cụm xã, Ủy ban Dân tộc phối hợp với các bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn 34 tỉnh có trung tâm cụm xã rà soát, bổ sung quy hoạch và lựa chọn các hạng mục công trình đầu tư xây dựng năm 2009-2010.

Đến nay có 29 tỉnh đã phê duyệt danh mục công trình và triển khai thủ tục đầu tư 245 công trình. Vốn đầu tư trung tâm cụm xã đợt 1/2009 được bố trí 100 tỷ đồng, chiếm 8% tổng kế hoạch vốn; đã giải ngân vốn được 93,7 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch vốn.

Đối với việc cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, ngân sách Trung ương đã phân bổ 160 tỷ đồng cho 30/43 tỉnh thực hiện. Tại các địa phương, ngân hàng chính sách xã hội đang triển khai cho vay, đến hết tháng 7/2009 đã giải ngân được 125 tỷ đồng, đạt khoảng 70% kế hoạch.

Ủy ban Dân tộc đã lên kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2010 các chính sách, chương trình, dự án.

Uỷ ban Dân tộc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chính sách, chương trình, dự án thực hiện trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi nhằm tập trung đầu tư phát triển vùng đặc biệt khó khăn để sớm thoát nghèo./.

(TTXVN/Vietnam+)