Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Mai Tiến Dũng. (Nguồn: hanam.gov.vn)

Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XIX gồm 51 ủy viên. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 ​ủy viên. Ông Mai Tiến Dũng tiếp tục được bầu Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, khóa XIX; ​ông Nguyễn Xuân Đông được bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, khóa XIX.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng Hà Nam phát triển nhanh và bền vững,” Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã thống nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 là tổng thu nhập tăng bình quân 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 80,9 triệu đồng/người; giải quyết việc làm mới bình quân 16.000 lao động/năm;

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1,3%/năm trở lên; hàng năm, có trên 87% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; đến năm 2020, tỷ lệ hộ dân thành thị được dùng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 95% đồng thời có từ 3 huyện và 65 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; hàng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh…

Đại hội nhất trí các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra. Đó là, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ làm nền tảng để phát triển nhanh, bền vững.

Tỉnh tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo nền tảng vững chắc để phát triển công nghiệp với tốc độ cao; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị và đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục đào tạo vào năm 2020.

Cùng với đó, Hà Nam tăng cường bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả. Tỉnh duy trì thu ngân sách với tốc độ tăng trưởng cao, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả để đến năm 2020 tổng thu cân đối vượt tổng chi cân đối. Hà Nam huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tiếp tục củng cố phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu liên kết vùng và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa...

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đại hội thống nhất cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới, củng có vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh cải cách tư pháp.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương./.