Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa X ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Chiều 23/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Mục tiêu trong 5 năm tới (2015-2020) được Đảng bộ tỉnh Bình Phước xác định là tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Tỉnh tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh; tạo động lực đưa Bình Phước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đại hội xác định một số số chỉ tiêu kinh tế-xã hội quan trọng cần phấn đấu là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân là 7,5%/năm. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 61,1 triệu đồng (tương đương 2.848 USD. Cơ cấu kinh tế là nông-lâm-thủy sản 32,4%; công nghiệp-xây dựng 30%; thương mại-dịch vụ 37,6%. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 là 100.000 tỷ đồng.

Đến năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 4.850 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD. Tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm đạt 74,8%. 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 98% số dân nông thôn và 99% số dân đô thị sử dụng nước hợp vệ sinh. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 50% trên tổng số xã. 95% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; giải quyết việc làm cho 150.000 lao động; khống chế tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị mức dưới 3%.

Hằng năm, Đảng bộ có từ 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp mới khoảng 6.000 đảng viên. Mỗi tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội có trên 90% tổ chức cơ sở được xếp loại khá trở lên; thu hút 80% đoàn viên, hội viên vào tổ chức.

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm trong 5 năm tới, Đại hội thống nhất đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trong đó đáng chú ý như tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao chất lượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa những ngành, lĩnh vực. Bình Phước tập trung đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; triển khai thực hiện các chương trình kinh tế; tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Tỉnh nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả khoa học-công nghệ vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất lao động, tạo sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao; quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường; khai thác tài nguyên rừng hợp lý, bền vững gắn với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; phát triển văn hóa, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Chấp hành gồm 55 người; đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa X đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 16 người.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa IX được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa X. Các ông Nguyễn Văn Trăm, Lê Văn Châu và bà Trần Tuệ Hiền được bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy./.