Tại phiên họp chiều 14/1 Đại hội XI của Đảng, ông Hà Ngọc Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đã trình bày tham luận “Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số - thực trạng và giải pháp.”

VietnamPlus xin trích giới thiệu bài tham luận trên.

…Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhận thấy bên cạnh bài học kinh nghiệm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, cần đặc biệt coi trọng bài học nắm sát thực tiễn cơ sở, đề ra những giải pháp phù hợp với tình hình cụ thể, đặc thù của địa phương và kiên quyết chỉ đạo thực hiiện theo chủ trương thống nhất của cấp ủy, có như vậy việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn ở những vùng đặc biệt khó khăn mới đạt được kết quả tốt.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, để thực hiện mục tiêu tổng quát “phát huy truyền thống cách mạng; đoàn kết, dân chủ, đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý và điều hành của chính quyền; huy động mọi nguồn lực sớm đưa Cao Bằng ra khỏi tình trạng kém phát triển,” Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ. Để thực hiện được mục tiêu đến năm 2015 có 75% trở lên số cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh hàng năm; duy trì số xóm có đảng viên; toàn tỉnh có 100% số xóm có chi bộ; kết nạp 1.800 đảng viên trở lên hằng năm, trong thời gian tới, Tỉnh ủy Cao Bằng tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như:

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tạo nguồn, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong các đoàn thể chính trị xã hội, tích cực bồi dưỡng giáo dục để quần chúng có nhận thức sâu sắc về Đảng, có động cơ đúng đắn và tự nguyện phấn đấu vào Đảng.

Tập trung xây dựng, củng cố phát triển tổ chức đảng ở những nơi chưa có tổ chức đảng, nơi có ít đảng viên; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng, nhất là tổ chức Đoàn thanh niên ở các xóm, bản vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số ít người; quan tâm việc tạo nguồn phát triển đảng viên, trong đó chú trọng nguồn tại chỗ là bộ đội hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường Trung học phổ thông, trường dân tộc nội trú và các trường chuyên nghiệp. Tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phát triển Đảng vùng đồng bào theo đạo Tin Lành.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Ban chấp hành Bộ đội Biên phòng với các huyện biên giới của tỉnh, tăng cường cán bộ biên phòng về sinh hoạt đảng tạm thời ở các xã, xóm biên giới.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ tỉnh, Cao Bằng xin đề nghị Trung ương quan tâm giúp đỡ:

Bổ sung, tăng thêm biên chế cho tỉnh để tỉnh có điều kiện tăng cường cán bộ xuống các xã vùng sâu, vùng xa, các xã có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số ít người, các xã biên giới, giúp cơ sở củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và thực hiện phát triển kinh tế-xã hội.

Bổ sung, hướng dẫn việc thực hiện về tiêu chuẩn kết nạp đảng viên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ít người, vùng biên giới về các nội dung trình độ học vấn, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, quan hệ với người nước ngoài.../.