Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2058/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại-Hát Xoan Phú Thọ” (giai đoạn 2013-2020).

Theo đó, mục tiêu cụ thể của đề án là: Đến năm 2015, đưa Hát Xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp và trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Để đạt được kết quả đó, nhiệm vụ và nội dung thực hiện đề án giai đoạn 2013-2015 bao gồm: Triển khai chương trình giáo dục về di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan lồng ghép trong các chương trình chính thức và ngoại khóa tại các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đề án nhấn mạnh vai trò của việc đào tạo lớp nghệ nhân kế cận tại các phường Hát Xoan gốc, kế tục lớp nghệ nhân cao tuổi hiện nay trong việc truyền dạy cho lớp trẻ tại cộng đồng; bảo đảm 100% người có công bảo tồn, gìn giữ, truyền dạy Hát Xoan được tôn vinh và hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định.

Năm di tích tại các phường Xoan gốc ở thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) cũng sẽ được đầu tư tu bổ; không gian diễn xướng hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương sẽ được phục hồi.

Theo Quyết định, trong giai đoạn 2013-2015, công tác sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa và số hoá các bài Hát Xoan cần được tăng cường. Những sinh hoạt văn hóa, âm nhạc gắn với không gian văn hóa Hát Xoan, việc thực hành Hát Xoan trong cộng đồng địa phương cần được phục hồi, đẩy mạnh.

Cùng với đó, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể Hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng sẽ được thành lập nhằm: Quảng bá, phổ biến, tôn vinh giá trị của di sản văn hóa Hát Xoan trong nước và với bạn bè quốc tế; xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân và các phường Hát Xoan.

Đề án cũng nêu rõ, giai đoạn 2016-2020, việc phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương gắn với hoạt động phát triển du lịch, dịch vụ (thông qua các hoạt động trình diễn tại các phường Hát Xoan, các di tích Hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương); tăng cường đưa Hát Xoan tham gia các cuộc giao lưu quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể.

Phấn đấu đến năm 2020, các lễ hội, tục lệ Hát Xoan truyền thống được khôi phục; từ đó,  xây dựng thành không gian văn hóa Hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương./.

An Ngọc (Vietnam+)