(Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 77 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học công lập. 

Theo Phó Thủ tướng, trong hơn một năm thực hiện, một số trường, bộ chủ quản và các bộ, ngành liên quan chưa chủ động, tích cực triển khai các nội dung tự chủ.

Trong thời gian tới các trường tự chủ, Bộ ngành, địa phương liên quan vận dụng tối đa các quy định về tự chủ theo Nghị quyết 77, tích cực, chủ động hơn trong đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng đào tạo, triển khai hoặc trình cấp trên có thẩm quyền quyết định các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, đảm bao không giảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của đối tượng chính sách, thuộc hộ nghèo. 

Phó Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo cụ thể đối với từng bộ, ngành trong các nội dung liên quan.

Với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ điều chỉnh, bổ sung các quy định bảo đảm quyền tự chủ về chuyên môn, học thuật cho các trường như.

Cụ thể như Bộ phải tăng cường quản lý chất lượng đầu ra, hạn chế quy định cứng các chỉ tiêu đầu vào, tăng tỷ lệ giảng viên ngoài cơ hữu, có năng lực, trình độ đang làm việc cho trường để xét quy mô tuyển sinh.

Bộ cũng cần có quy định yêu cầu tất cả các trường thống kê số lượng tuyển sinh và điểm tuyển sinh trong thời gian ba năm gần đây, công khai thông tin này trên cổng thông tin điện tử của trường để thí sinh, phụ huynh tham khảo. 

Cơ chế hoạt động tự chủ của các trường phải được gắn liền với việc tăng cường trách nhiệm giải trình, kiểm định chất lượng, công khai, minh bạch kết quả kiểm định, kết quả hoạt động của các trường tự chủ, có chế tài xử lí phù hợp. 

Với Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu phải có văn bản giải quyết trong thẩm quyền ngay những vướng mắc liên quan tới cơ chế tài chính trong thực hiện tự chủ.

Trong đó có việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nguồn thu lãi tiền gửi ngân hàng để lập quỹ hỗ trợ sinh viên và nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ, các lớp đào tạo ngắn hạn của các trường tự chủ.

Trường hợp không miễn được thì hỗ trợ lại đúng bằng tiền thuế trường đã nộp, bảo đảm nhu cầu chi tiêu, nâng cao chất lượng đào tạo cho các trường tự chủ. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng giải quyết. 

Với các bộ chủ quản của các trường, cần rà soát lại ngay các quy định bảo đảm quyền tự chủ thu chi, bãi bỏ các quy định trái với tinh thần của Nghị quyết 77. 

Các bộ chủ quản cũng phải giảm sự can thiệp mang tính chủ quản đối với các trường đại học được giao tự chủ, chỉ đạo việc thành lập hoặc kiện toàn hội đồng trường.

Trong thời gian thí điểm, trường tự chủ được quyết định bổ nhiệm những người còn năng lực, trình độ được kéo đài tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật vào các vị trí quản lí, kể cả chức danh hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường.

Về phía các trường tự chủ cần chủ động trong tổ chức bộ máy, có thể vận dụng tương tự mô hình đại học vùng./.