Quoc hoi thong qua Luat To cao voi hon 96% dai bieu tan thanh hinh anh 1Kết quả biểu quyết Luật Tố cáo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 12/6, với 468 đại biểu tán thành (tương đương 96,1% số phiếu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Tố cáo tại kỳ họp thứ 5.

Theo kết quả biểu quyết, có 469 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm 96,3%), trong đó 468 đại biểu tán thành (chiếm 96,1%), chỉ có 1 đại biểu không tán thành (0,21%).

Quốc hội cũng đã tiến hành biểu quyết riêng đối với Điều 22 về hình thức  tố cáo và Điều 47 về người được bảo vệ, phạm vi bảo vệ người tố cáo.

[Đại biểu Quốc hội: Cần phải có hình thức bảo vệ người tố cáo]

Kết quả biểu quyết riêng hai điều luật, Điều 22 có 449 đại biểu tán thành (chiếm 92,2%), 19 đại biểu không tán thành (3,9%) và 1 đại biểu không biểu quyết (0,21%). Điều 47 có 457 đại biểu tán thành (chiếm 94,84%), chỉ có 3 đại biểu không tán thành (0,62%) và 4 đại biểu không biểu quyết (0,82%).

Trước khi biểu quyết thông qua, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi).

Ông Nguyễn Khắc Định đã giải trình, làm rõ các ý kiến xung quanh những quy định về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, thẩm quyền, trình tự giải quyết tố cáo, bảo vệ người tố cáo.../.

PV (Vietnam+)