Sáng 17/1/2011, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nông Đức Mạnh thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút ý kiến ứng cử, đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Sau khi thảo luận tại Hội trường, Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XI gồm:

- Danh sách bầu cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XI là 218 ứng viên với số dư là 24,57% so với số lượng cần bầu 175 ủy viên.

- Danh sách bầu cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI là 61 ứng viên với số dư là 144 % so với số lượng cần bầu 25 ủy viên.

Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm 19 ủy viên.

Buổi chiều các đại biểu nhận và ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Cuối buổi chiều, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Hội trường./.