Thong qua Nghi quyet thi diem mo hinh chinh quyen do thi tai Ha Noi hinh anh 1(Ảnh minh họa: Phương Hoa/ TTXVN)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, chiều 27/11, với 81,16% số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Trước khi biểu quyết toàn bộ Nghị quyết, các đại biểu đã thông qua Điều 1 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội với tỷ lệ 84,89% đại biểu có mặt tán thành.

Như vậy, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được thực hiện từ ngày 1/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

Mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được Quốc hội quyết nghị tổ chức như sau, chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân; Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội là Ủy ban Nhân dân phường.

Ủy ban Nhân dân phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, thị xã.

[Hà Nội: Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại 177 phường]

Nghị quyết cũng quy định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân quận, thị xã; Ủy ban Nhân dân quận, thị xã; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, thị xã; Ủy ban Nhân dân phường; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Ủy ban Nhân dân phường.

Tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quốc hội giao Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, có trách nhiệm ban hành các quy định để tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo quy định của Nghị quyết và hướng dẫn của Chính phủ; thực hiện phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở quận, thị xã, phường phù hợp với tổ chức quản lý đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương.

Thực hiện sắp xếp các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức phường theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư và người hoạt động không chuyên trách ở phường khi thực hiện thí điểm theo quy định của pháp luật.

Sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị quyết cũng nêu rõ Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị quyết; quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động, chế độ trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường; quy định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức phường; trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường...

Chậm nhất là quý IV năm 2023, Chính phủ có báo cáo sơ kết việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, quyết định./.

Hạnh Quỳnh (TTXVN/Vietnam+)