Thủ tướng Chính phủ vừa ký các Quyết định số 1882 và 1883/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con và thành lập Công ty mẹ-Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Quyết định số 1882/QĐ-TTg nêu rõ, Công ty mẹ-Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là công ty nhà nước được hình thành trên cơ sở tổ chức lại cơ quan quản lý, điều hành của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các đơn vị hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, các ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước đây.

Công ty mẹ-Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty khác; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác.

Theo Đề án chuyển đổi, Công ty mẹ-Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ của 20 công ty làm nhiệm vụ công ích đường sắt được chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 50% vốn điều lệ của 7 đơn vị thực hiện cổ phần hóa.

Ngoài ra, Công ty mẹ-Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam còn có 9 công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên và 20 công ty liên kết trực thuộc.

Quyết định số 1883/QĐ-TTg nêu rõ, Công ty mẹ-Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có vốn và tài sản riêng, tự chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản của mình theo quy định hiện hành. Vốn điều lệ của Công ty mẹ-Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại thời điểm ngày 31/12/2008 sau khi đã kiểm toán.

Cũng theo Quyết định, Công ty mẹ-Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chủ yếu kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế; đại lý và dịch vụ vận tải; kinh doanh xăng, dầu, mỡ bôi trơn của ngành đường sắt; tư vấn, khảo sát, thiết kế, chế tạo, đóng mới và sửa chữa các phương tiện, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành đường sắt và các sản phẩm cơ khí...

Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty mẹ gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Hội đồng quản trị Đường sắt Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Đường sắt Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)