Chủ đề

60 năm Đường Hồ Chí Minh

Ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở tuyến vận tải chi viện chiến lược Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh, xuyên qua 20 tỉnh thuộc 3 nước Đông Dương.