Chủ đề

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Năm 1972: Thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ Năm 2003: Tuyên bố chung về Hợp tác Toàn diện Năm 2007: Tuyên bố chung Quan hệ Đối tác Chiến lược Tháng 9/2016: Nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện