Chủ đề

Quan hệ Việt Nam-Malaysia

30/3/1973: Thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Malaysia Tháng 8/2015: Thiết lập Đối tác Chiến lược Tháng 7/2017: Thông qua Chương trình Hành động triển khai Đối tác Chiến lược Tháng 11/2021: Thông qua Chương trình Hành động triển khai Đối tác Chiến lược giai đoạn 2021-2025