Chủ đề

Quốc hội bầu lãnh đạo Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ

Trong chương trình làm việc, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành công tác nhân sự, kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ.