Ngày 30/3, phát biểu kết luận tại Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã yêu cầu các cấp ủy Đảng quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương, đơn vị.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, qua đó huy động mọi nguồn lực kiềm chế lạm phát, ổn định đời sống nhân dân.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần tiếp tục được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội với yêu cầu chất lượng và hiệu quả cao hơn…Thành phố cần triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảng viên, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó chú trọng tới công tác quy hoạch cán bộ, nhất là đối với cán bộ nữ, cán bộ trẻ…

Các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn...

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã thông qua Nghị quyết về tình hình, kết quả về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân năm 2010, nhiệm vụ và giải pháp năm 2011.

Nghị quyết nhấn mạnh đến những nhiệm vụ trọng tâm về công tác này, trong đó thành phố tập trung mọi nỗ lực thực hiện có hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế-xã hội năm 2011 và Nghị quyết số 11/CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, coi đây là nhiệm vụ cấp bách trọng tâm của cả hệ thống chính trị năm 2011…/.

Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)