Thực hiện Chương trình kiểm tra số 108-CTr/TW, ngày 05/01/2019 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định tại Quyết định số 173-QĐ/TW, ngày 08/7/2008 của Bộ Chính trị về “Ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư”; Quyết định số 1156-QĐNS/TW ngày 01/4/2019 của Ban Bí thư về thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, chiều 25/6, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1156 của Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra và thống nhất lịch làm việc của Đoàn kiểm tra tại các tổ chức đảng trực thuộc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định.

Báo cáo đã khái quát được công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc thực hiện được các quy định về nêu gương. Ngoài ra, Kon Tum đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của tỉnh, đồng thời đánh giá khái quát được những ưu điểm và hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu Đoàn kiểm tra cần tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiểm tra để phát hiện các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; kiểm tra về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; kiểm tra việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Để tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn về ưu điểm, hạn chế tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nội dung theo quy định, từ ngày 26/6, Đoàn kiểm tra sẽ đi làm việc, nghiên cứu, xác minh, tìm hiểu thêm ở 5 tổ chức Đảng trực thuộc gồm Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng ủy Sở tài chính; Thành ủy thành phố Kon Tum và Huyện ủy Đăk Hà. Đến tháng 8 tới, Đoàn kiểm tra sẽ xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương cho thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã có nhận thức đầy đủ và tin tưởng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

[UB Kiểm tra TW công bố kết luận về hàng loạt vụ sai phạm nghiêm trọng]

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn tỉnh Kon Tum được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ và quan tâm theo dõi.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã triển khai nghiêm túc các nội dung Nghị quyết, xác định rõ nội dung, quy trình, phương pháp, thời gian tiến hành kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân từ tỉnh đến cơ sở.

Việc tiến hành kiểm điểm đảm bảo phát huy dân chủ, nghiêm túc, chân thành, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, nhìn thẳng và đánh giá vào sự thật. Kết quả kiểm điểm đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã nhận ra một số hạn chế, yếu kém như công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII, các quy định của Đảng ở một số ở một số cấp ủy, nhất là cấp cơ sở hiệu quả chưa cao.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có lúc, có nơi chưa thường xuyên; vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa rõ nét, còn có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, kỷ cương, quy định của pháp luật.

Công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên chất lượng chưa cao, còn tâm lý nể nang, ngại va chạm…/.

Cao Nguyên (TTXVN/Vietnam+)