Chiều 26/1, Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Tại cuộc họp, Bí thư Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi - đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã giới thiệu về quá trình chuẩn bị các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội.

Thông báo về kết quả Đại hội, Bí thư Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nêu rõ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, sự nghiệp đổi mới đất nước đã trải qua 25 năm; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được thực hiện 20 năm.

Đại hội XI của Đảng đã thành công, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình theo đúng tiến độ, đúng quy chế.

Đại hội đã thông qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước như cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị; Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, dân chủ, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đại hội XI của Đảng có ý nghĩa lịch sử, định hướng, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng vững chắc để đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Trước đó, ngày 25/1, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI cho cán bộ lãnh đạo địa phương, ban, ngành, cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh./.

Quỳnh Hoa-Phan Văn Đông (Vietnam+)