Ngày 9/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo xử lý việc sử dụng con dấu của Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết thực hiện hủy bỏ 15 văn bản trước ngày 15/5/2017, vì việc ban hành các văn bản này chưa đảm bảo theo đúng trình tự, quy định hiện hành của Nhà nước và sử dụng con dấu mới để đóng vào các văn bản có thời điểm ban hành khi con dấu mới chưa có hiệu lực sử dụng; đồng thời, rà soát lập lại hồ sơ các công trình xây dựng cơ bản theo đúng quy định, có báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) hướng xử lý đối với các công trình cấp bách, các công trình đã thi công nhưng do hủy các văn bản đã ban hành sai quy định.

Chỉ đạo chấn chỉnh công tác văn thư theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; đồng thời, chấm dứt việc đăng ký lấy số văn bản trước.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết chỉ đạo tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra những thiếu sót.

Cụ thể, đối với văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với Lãnh đạo Văn phòng và các công chức có liên quan được phân công thực hiện nhiệm vụ trong công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện nhiệm vụ giúp Văn phòng theo dõi trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản do có những khuyết điểm như chưa thường xuyên thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành trong công tác văn thư, lưu trữ; quên việc, sót việc trong việc tham mưu các thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng con dấu chưa đúng quy định; chưa thực hiện tốt quy trình trong việc quản lý văn bản đi theo quy định hướng dẫn hiện hành.

[Kiểm tra làm rõ việc sử dụng hai con dấu của thành phố Phan Thiết]

Đối với Ban Quản lý Dự án thành phố Phan Thiết: Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với lãnh đạo và viên chức Ban quản lý Dự án có liên quan do có các khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản cho Ủy ban Nhân dân thành phố nhưng chưa theo dõi, đôn đốc, quán xuyến tốt công việc; chưa làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát đầy đủ các quy định hiện hành trong công tác nghiệp vụ dẫn đến việc bỏ quên, sót việc; chưa thực hiện tốt công tác phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết; chưa xây dựng các quy trình kiểm soát công việc dẫn đến chất lượng tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố còn sai sót, chưa được chặt chẽ, chưa sát công việc được phân công.

Đối với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết: Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết có liên quan đã có những khuyết điểm, sai sót trong việc ký ban hành các văn bản nhưng lại thiếu theo dõi, kiểm tra cấp dưới về các nội dung công việc được phân công theo đúng phân công, phân cấp hiện hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Trước đó, mẫu con dấu mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết quy định được sử dụng từ ngày 23/11/2016, tuy nhiên một số quyết định trước đó nhiều tháng đã được đóng bằng con dấu mới này. Con dấu mới sử dụng từ ngày 23/11/2016 ghi rõ “Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết” còn con dấu cũ ghi tắt là “U.B.N.D thành phố Phan Thiết.”

Cụ thể, vào đầu năm 2017, có ít nhất 7 quyết định ký trước ngày 23/11/2016 nhưng đã sử dụng mẫu con dấu mới, trong đó có quyết định ký trước ngày được sử dụng mẫu dấu mới đến 7 tháng.

Đáng chú ý các quyết định này đều trùng số với các quyết định khác cũng do Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết phát hành./.