Xuc tien thanh lap nhieu trung tam van hoa Viet Nam tren the gioi hinh anh 1(Ảnh minh hoạ: Thanh Tùng/TTXVN)

Tại buổi họp báo Chính phủ thường ngày 2/12, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du Đoàn Văn Việt đã đưa ra 11 nhiệm vụ cụ thể nhằm thể chế hóa các nhiệm vụ, giải pháp được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề ra tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Theo Thứ trưởng Đoàn Văn Việt, để cụ thể hóa kết luận của Tổng Bí thư, căn cứ trên Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII về văn hóa, Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch sẽ tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa; trong đó khẳng định đóng góp của văn hóa đối với kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế… để văn hóa thực sự đứng ngang hàng với kinh tế, chính trị.

Một trong những vấn đề quan trọng được Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch nhấn mạnh là việc xây dựng đề án, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam và Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chính phủ sẽ đẩy mạnh xúc tiến một số trung tâm văn hóa Việt Nam tại các quốc gia như Hàn Quốc, Pháp, Nga, Trung Quốc…

Ông Đoàn Văn Việt cho biết Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất chính sách, hoàn thiện thể chế, khuyến khích sự khai thác, sáng tạo của doanh nghiệp văn hóa; tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giúp người dân tiếp cận sản phẩm văn hóa, dịch vụ văn hóa, xây dựng bộ chỉ số chỉ số văn hóa quốc gia.

[100% lễ hội tại Việt Nam sẽ được số hóa để bảo tồn và quản lý hiệu quả]

Đặc biệt, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng hệ giá trị văn hóa của con người Việt Nam trong giai đoạn mới và bộ tiêu chí về chỉ số văn hóa quốc gia hướng tới sự phát triển bền vững.

Bộ sẽ xây dựng chương trình, các dữ liệu lớn về văn hóa nghệ thuật, di sản văn hóa các dân tộc của chúng ta. Bên cạnh đó là nâng cấp, khai thác có hiệu quả văn hóa, di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc của Việt Nam phù hợp yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Để hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ ưu tiên phát triển một số ngành trong công nghiệp văn hóa; trong đó nêu được lợi thế, nội dung phù hợp của công nghiệp văn hóa Việt Nam so với thế giới.

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cũng sẽ tham mưu để hoàn thiện thể chế, chính sách cũng như khuôn khổ pháp lý hợp lý, các bộ luật quan trọng như Luật về Di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn khai thác, khuyến khích sáng tạo đội ngũ văn nghệ sỹ, các tổ chức./.

Nhóm PV (Vietnam+)