Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, với những cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tạo tiền đề cơ bản và thuận lợi cho bước phát triển trong các năm tiếp theo.

Chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 và những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2010-2015?

- Ông Bùi Văn Hải: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, song Bắc Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể: kinh tế tăng trưởng cao, tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 9,4%/năm; GRDP bình quân đầu người tăng gần 2,2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, công nghiệp phát triển nhanh, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 ước đạt 44.620 tỷ đồng, tăng bình quân 29,2%/năm; cơ cấu công nghiệp - xây dựng chiếm 41,5% (tăng 10% so với năm 2010), tạo việc làm cho khoảng 250.000 lao động; nông nghiệp phát triển toàn diện, tạo dấu ấn, điểm sáng trong bức tranh nông nghiệp cả nước, đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung quy mô lớn và nông sản hàng hóa chủ lực có thương hiệu, trở thành tỉnh có vùng trồng cây ăn quả lớn thứ 3 toàn quốc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,5%... Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc. Cải cách hành chính được đẩy mạnh. Nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được tập trung thực hiện đã tạo sự đoàn kết, nhất trí, củng cố sức mạnh của Đảng bộ. Hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng có nhiều đổi mới tích cực; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy.

Những nỗ lực của Đảng bộ Bắc Giang trong 5 năm qua, đã tạo sức mạnh mới, không khí mới, tạo niềm tin cho nhân dân vào sự phát triển của địa phương trong những năm tới.

- Ông có thể chia sẻ về mục tiêu của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới?

- Ông Bùi Văn Hải:
Năm năm tới, dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc. Đồng thời, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn tốc độ chung của cả nước; cơ cấu kinh tế hợp lý; kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, thuộc nhóm tiên tiến của cả nước; thu nhập bình quân đầu người nằm trong các tỉnh đứng đầu khu vực vùng Trung du và miền núi phía Bắc và bằng bình quân cả nước...

- Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ tỉnh đề ra là gì?

- Ông Bùi Văn Hải: Đảng bộ tỉnh đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ và 13 giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, trong đó các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là: tập trung đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn đi trước một bước, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, vận dụng sáng tạo các quy định của Trung ương để ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế địa phương, tạo môi trường thông thoáng thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực; tập trung xây dựng Đảng bộ, chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện kiên trì, quyết liệt hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ năng lực, uy tín để lãnh đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tình hình mới.

- Được xác định là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm, ông có thể cho biết rõ hơn về định hướng xây dựng Đảng, chính quyền thời gian tới?

- Ông Bùi Văn Hải: Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước thật sự vững mạnh; đồng thời đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng mà trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo chuyển biến căn bản và thực chất. Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục để cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong; chú trọng giáo dục lý luận cho cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý; chấn chỉnh nghiêm việc thực hiện các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc đoàn kết trong Đảng; xây dựng các quy định, quy chế về công tác cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, thường xuyên và định kỳ đánh giá cán bộ được quy hoạch, quan tâm luân chuyển cán bộ được quy hoạch để đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn. Ngoài ra, tăng cường giám sát, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là những nơi, những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp; quan tâm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, chú trọng về chất lượng, phát triển các lớp đoàn viên, thanh niên trong công nhân, trí thức, vùng miền núi, đồng bào dân tộc...

- Xin cảm ơn ông./.