Đồng bào Khmer đón tết cổ truyền tại chùa. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2016, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi thư chúc mừng tới các vị sư sãi, a cha, cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer.

Trong thư, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao các vị sư sãi, a cha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer ở các địa phương đã luôn tin tưởng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng bào dân tộc Khmer tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, chăm lo cho người nghèo và đồng bào bị thiên tai, đóng góp nhiều công sức để tôn tạo, tu bổ chùa ở các phum, sóc.

Đồng bào cũng tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;” góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của mỗi địa phương và cả nước.

Đón mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng rằng trong thời gian tới, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.