Bản kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Huỳnh Đức Thơ hiện đã được giao nộp, lưu trữ tại cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ để phục vụ công tác giám sát theo đúng quy định./.