Bac Giang xu ly nghiem cac vi pham cua to chuc dang, dang vien hinh anh 1Nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ Đảng cơ sở. (Ảnh minh họa. Nguồn: Bacgiang.gov.vn)

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề, đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác cán bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; lĩnh vực tư pháp, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý; kiểm tra cơ quan tài chính đảng của cấp ủy cùng cấp; giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, tăng cường phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra của Nhà nước; phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác kiểm tra, giám sát.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật, bảo đảm phương châm, nguyên tắc, thủ tục, đúng thẩm quyền, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật về chính quyền, đoàn thể và thu hồi vật chất...

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra 5.100 lượt tổ chức đảng và 39.863 lượt đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giám sát đối với 2.955 tổ chức đảng và 24.321 đảng viên.

Qua kiểm tra, phát hiện 16 tổ chức đảng và 199 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó có 1 tổ chức đảng và 80 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, đã kỷ luật xong 1 tổ chức đảng và 77 đảng viên; qua giám sát phát hiện 7 tổ chức đảng và 9 đảng viên có vi phạm, đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 6 tổ chức đảng và 6 đảng viên.

Thực hiện Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 672 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận 530 tổ chức đảng có vi phạm, có 30 tổ chức vi phạm phải thi hành kỷ luật; đã thi hành kỷ luật xong.

Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.570 đảng viên. Nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm.

[Kết quả chống tham nhũng đã xây dựng niềm tin của Nhân dân với Đảng]

Qua kiểm tra cho thấy các lĩnh vực có vi phạm nhiều là quản lý đất đai, quản lý tài chính, xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội; đã chỉ đạo các tổ chức đảng xử lý kỷ luật, kiểm điểm nghiêm túc đối với các tập thể và cá nhân vi phạm, kiến nghị thu hồi gần 3 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, đã kết luận 1.199 đảng viên có vi phạm, bằng 76,4% số đảng viên được kiểm tra, trong đó có 404 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật xong 395 đảng viên; chuyển cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của 3 trường hợp.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã thi hành kỷ luật 34 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 2.124 đảng viên. Việc xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện bảo đảm phương hướng, phương châm, nguyên tắc, cơ bản đúng lỗi vi phạm, có tính giáo dục tốt, giúp cho tổ chức đảng và đảng viên nhận rõ khuyết điểm để có biện pháp khắc phục.

Tuy nhiên, một số huyện có tình trạng nể nang, áp dụng hình thức kỷ luật nhẹ hơn so với mức độ vi phạm, có đơn vị xử lý kỷ luật đảng viên không đúng thẩm quyền; tình trạng đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình tăng cao so với nhiệm kỳ trước./.

Việt Hùng (TTXVN/Vietnam+)