Bac Ninh: 45 cong chuc lanh dao, quan ly chua dap ung du tieu chuan hinh anh 1(Ảnh minh họa: Thái Hùng/TTXVN)

Trong hai năm 2016-2017, tỉnh Bắc Ninh đã tuyển dụng 52 trường hợp công chức theo chính sách thu hút của tỉnh; 3 tháng đầu năm 2018 tuyển dụng 8 trường hợp.

Việc tuyển dụng đặc biệt đối với những trường hợp theo chính sách thu hút của tỉnh là không đúng quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức) và Thông tư số 13/2010/TT-BNV (về tuyển dụng và nâng ngạch công chức).

Đây là nội dung Kết luận thanh tra việc quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; trong cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa được Thanh tra Bộ Nội vụ công bố.

45 công chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch

Theo Kết luận này, trong số 60 trường hợp trên, đến nay, một trường hợp đã thôi việc; 59 trường hợp đã được tỉnh tuyển dụng đặc cách vào viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong giai đoạn thanh tra, tỉnh Bắc Ninh không thực hiện việc thi tuyển công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

Tỉnh Bắc Ninh đã tuyển dụng không qua thi tuyển 38 trường hợp. 36/38 trường hợp đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại thời điểm tuyển dụng.

Thành phần hồ sơ của các trường hợp được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển; việc xếp ngạch, bậc lương đối với các trường hợp tuyển dụng không qua thi tuyển được thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, các trường hợp thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch không có tài liệu thể hiện việc đã tiến hành sát hạch trình độ, năng lực; câu hỏi và đáp án phỏng vấn không được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt; Ủy ban Nhân dân tỉnh không có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ sau khi quyết định tuyển dụng các trường hợp là viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là không đúng quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

Một trường hợp được tiếp nhận không qua thi chưa đủ 5 năm có trình độ đại học là không đúng quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Thông tư số 13/2010/TT-BNV, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với trường hợp này.

Bên cạnh đó, còn có một trường hợp viên chức tại thời điểm xét chuyển thành công chức thiếu 23 ngày mới đủ 5 năm là viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

14 trường hợp tại thời điểm tuyển dụng không có lý lịch tư pháp là thực hiện không đúng quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

Thanh tra về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, qua kiểm tra trực tiếp hồ sơ của 302 lượt/294 người, trong đó có 40 lượt/40 người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 262 lượt/254 người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thuộc thẩm quyên của Giám đốc Sở và tương đương cho thấy công tác quy hoạch, rà soát và bổ sung quy hoạch hàng năm được tỉnh Bắc Ninh thực hiện tốt; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện theo quy định; nhiều đơn vị thực hiện đầy đủ quy định về bổ nhiệm.

Tuy nhiên, có hai trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo Sở Y tế chưa có chứng chỉ bồi dưỡng về quản lý y tế dành cho lãnh đạo Sở Y tế theo quy định; 20 lượt không có tờ trình, đề nghị bổ nhiệm của đơn vị tham mưu công tác tổ chức cán bộ; 38 trường hợp bổ nhiệm lại chậm ban hành quyết định.

Qua kiểm tra hồ sơ của 713 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, trong đó có 97 người cấp sở, chi cục và tương đương; 616 người cấp phòng và tương đương, đa số công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính tỉnh Bắc Ninh đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn ngạch.

Tuy nhiên, đến nay còn 45 công chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ theo tiêu chuẩn ngạch. Một số đơn vị chưa thực hiện việc sắp xếp lại ngạch đối với công chức lãnh đạo có vị trí việc làm không phù hợp với ngạch đang hưởng; còn một đơn vị vượt một cấp phó.

Kết luận thanh tra đã chỉ ra tồn tại trong quản lý, sử dụng biên chế, đó là Ủy ban Nhân dân tỉnh giao mỗi cơ quan, đơn vị hành chính thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh một chỉ tiêu biên chế viên chức làm chuyên trách công nghệ thông tin; một số cơ quan, đơn vị trưng tập viên chức của đơn vị sự nghiệp làm công việc chuyên môn trong cơ quan, đơn vị hành chính.

Một số đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện và sở, ngành có số lượng công chức còn vượt so với biên chế được giao, tuy nhiên, tổng số công chức có mặt thấp hơn chỉ tiêu biên chế được giao.

Có 14 cơ quan, đơn vị ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó, năm 2016 có 144 hợp đồng; năm 2017 có 127 hợp đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chấm dứt các hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trước ngày 1/4/2018. Tính đến ngày 14/5/2018, các đơn vị đã chấm dứt tất cả các hợp đồng lao động.

[Hải Phòng trả lời về việc xử lý các sai phạm của cán bộ, công chức]

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế phát hiện qua thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức, tuyển dụng, bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch, số lượng cấp phó và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; rút kinh nghiệm và có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại trên.

Tỉnh chấm dứt việc phân bổ chỉ tiêu biên chế viên chức (biên chế sự nghiệp văn hóa thể thao) cho các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh; việc sử dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; trưng tập, biệt phái viên chức tại các đơn vị sự nghiệp làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, đơn vị hành chính không đúng quy định.

Thực hiện việc tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, đảm bảo đến năm 2021, tinh giản 10% số biên chế được giao của tỉnh năm 2015.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm không đúng, có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ cụ thể các trường hợp xét chuyển, tiếp nhận từ viên chức thành công chức để tổng hợp, theo dõi.

Rà soát, cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc thay đổi vị trí công tác, chuyển xếp lại ngạch đối với các trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn ngạch và quy định thời hạn để xem xét việc xếp lại ngạch, các trường hợp giữ ngạch không phù hợp vị trí việc làm, không có bằng chuyên môn phù hợp.

Tỉnh thực hiện đúng số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức theo quy định của pháp luật; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch, số lượng cấp phó để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở thiếu sót./.


Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)