Lãnh đạo Ban bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới. (Nguồn: Ban Kinh tế Trung ương)

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2013-2015, trong điều kiện mới tái lập, Ban Kinh tế Trung ương đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 28 nội dung liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội.

Nổi bật là: Ban đã chủ động triển khai thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị các đề án, báo cáo quan trọng như Tổng kết 30 năm đổi mới về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020…

Đặc biệt, công tác thẩm định các đề án lớn về kinh tế-xã hội của Ban đã có những đánh giá khách quan, chân thực và có nhiều đề xuất mới thiết thực, sáng tạo, có hàm lượng khoa học và tính thực tiễn cao, trong đó có nhiều vấn đề thẩm định có nội dung khó, phức tạp.

Ban đã hoàn thành thẩm định 30 nội dung, đề án liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Ban Kinh tế Trung ương cũng đã thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế-xã hội; chủ trì tổ chức Hội nghị công tác tham mưu thực hiện các nghị quyết của Đảng về kinh tế-xã hội ở cấp Trung ương và địa phương; đóng góp xây dựng Dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là nội dung về đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước và vấn đề hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Ban, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm của Ban, nhất là đối với các sản phẩm báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban tăng cường công tác nghiên cứu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát qua đó có những phát hiện, đề xuất, kiến nghị kịp thời, có giá trị liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung nhấn mạnh các cấp ủy cần phối hợp tốt với lãnh đạo Ban, các vụ và đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu, sứ mệnh lịch sử, vai trò quan trọng của mình với tư cách là cơ quan tham mưu chiến lược, cơ quan nghiên cứu, đề xuất hàng đầu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách, giải pháp lớn về kinh tế-xã hội, đặc biệt cần chú trọng mặt chính trị của kinh tế, gắn chặt kinh tế với xã hội, xã hội với kinh tế.

Bối cảnh, tình hình hiện nay, đòi hỏi Ban Kinh tế Trung ương có nhiệm vụ rất quan trọng là tham mưu, đề xuất với Trung ương về đường lối và các chính sách kinh tế-xã hội vĩ mô có tầm chiến lược, đưa đất nước sớm vượt qua khó khăn, phát triển nhanh và bền vững.

Ban Kinh tế Trung ương cần tập trung thực hiện thật tốt nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất, thẩm định các đề án, báo cáo, tờ trình và kiểm tra giám sát việc thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng trong thực tế cuộc sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội. (Nguồn: Ban Kinh tế Trung ương)

Ban tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; về Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.”

Đảng bộ quan tâm, làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp, huy động các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Mặt trận, đoàn thể, các nhà khoa học tâm huyết và có trách nhiệm với đất nước để hiến kế, đóng góp ý kiến, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 19 Ủy viên./.