Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại" là một trong 3 đề án quan trọng sẽ được Ban Kinh tế Trung ương trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 5/2022.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác Ban Kinh tế Trung ương năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, ngày 13/1, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết bên cạnh đề án trên, Ban Kinh tế Trung ương sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương 2 đề án quan trọng khác, bao gồm Đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" và Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.”

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Tuấn Anh đánh giá năm 2021, Ban Kinh tế Trung ương đã thực hiện và hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn. Mặc dù trong điều kiện công tác rất khó khăn, đặc biệt là từ sau đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư làm cho nhiều nội dung, chương trình công tác không triển khai được theo kế hoạch đề ra, nhưng ban đã rất cố gắng để khắc phục khó khăn, triển khai linh hoạt các hoạt động thông qua nhiều hình thức, qua đó bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Ban Kinh tế Trung ương đã bám sát thực tiễn, củng cố mối quan hệ chặt chẽ với các địa phương, bộ, ngành, đặc biệt là thông qua việc tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từ đó đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách lớn phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Ban Kinh te TU: Nhieu de an quan trong se duoc trinh trong nam 2022 hinh anh 1Tại Hội nghị Tổng kết công tác Ban Kinh tế Trung ương năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, ngày 13/1. (Ảnh: Vietnam+)

Theo đó, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành 3 đề án trình Bộ Chính trị trong năm 2021, bao gồm Đề án “Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đề án "Tổng kết thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020" và  Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.”

Trên tinh thần đó, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục nỗ lực để cùng cả hệ thống chính trị cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra đồng thời tăng cường công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế (trong bối cảnh nền kinh tế thế giới, khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng được dự báo sẽ còn có những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19).

Mặt khác, Ban Kinh tế Trung ương cũng tiếp tục nghiên cứu, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế-xã hội, trọng tâm là các nghị quyết, kết luận do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)